Nutzungsbedingungen

Samenvatting algemene voorwaarden

24 Stunden annuleringsbeleid

Reeds voordat de klant wordt getest maken wij onkosten voor de afspraak, zoals het inkopen van materialen, het inplannen van artsen en ander personeel usw. Om deze reden hanteren wij een strikt annuleringsbeleid van 24 uur: dit wil zeggen dat, wanneer een klant 24 uur van tevoren (of eerder) annuleert, het volledige bedrag zal worden gerestitueerd. Annuleert een klant de afspraak binnen de termijn van 24 uur, dan zal er niet worden gerestitueerd. Dit geldt ook voor reserveringen die binnen 24 uur vóór het moment van de afspraak worden gemaakt en weer geannuleerd; indien u een afspraak boekt die binnen 24 uur zal plaatsvinden, doet u automatic en stilzwijgend afstand van het recht op restitutie. Er kan dan nog slechts verplaatst, met een maximum aantal van twee verplaatsingen. Let op: indien het moment van de afspraak al is geweest, is het niet meer mogelijk om de afspraak te verplaatsen.

Indien u vóór 24 uur van tevoren annuleert, zal het bedrag binnen tien werkdagen worden gerestitueerd. Wij kunnen de terugbetaling alleen realiseren op hetzelfde bankrekeningnummer as waarmee de betaling is gedaan.

 

Vereiste informatie certificaat

Pro Woche helpen wij vele tevreden klanten aan een reiscertificaat, waarmee zij wereldwijd kunnen afreizen. Wij trachten om zo veel mogelijk rekening te houden met de vereisten the elk land stelt aan de reiscertificaten. Echter is het, vanwege het immer veranderlijke aantal regels die elk land opstelt aan deze certificaten, voor ons onmogelijk om hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen; deze regels kunnen per dag veranderen, en het is aan de klant zelf om hier zorg voor te dragen, door bijvoorbeeld te informeren bij het desbetreffende ambassade of ministerie van buitenlandse zaken. Mededelingen gedaan door onze medewerkers, alsook op onze website, omtrent inreisbeperkingen, toegestane soorten tests en geldigheidsduur van certificaten, dienen te worden beschouwd as een vrijblijvend advies, en zijn geenszins leidend. Hier kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

 

Termijn aanleveren certificaat

Wij proberen ons te all tijde te houden aan onze werkwijze „dezelfde dag de uitslag“. Echter zijn er soms situaties waarin dit onmogelijk ist: een PCR- of serological test is en blijft mensenwerk en het kan soms onverhoopt langer duren voordat er een uitslag kan gegenereerd worden. Hoewel wij alles in het werk zullen stellen om binnen de door ons gestelde termijn te Hebelen, kan het helaas voorkomen dat een uitslag niet binnen de door ons gestelde termijn wordt geleverd. De Verantwoordelijkheid voor het tijdig plannen van een test, met het oog op een vertragingstermijn von 24 Stunden in te bouwen bij het plannen van een test, ligt in zijn Love bij de klant. Wij zijn geenszins aansprakelijk voor het missen van een vlucht of een (werk gerelateerde) afspraak.

 

Factoren sterben een uitslag kunnen beïnvloeden

Ein PCR-Test ist die beste Methode, um eine große Anzahl von Möglichkeiten zu erhalten, um eine Corona-Infektion zu verursachen. Echter zijn er ook Factoren die een uitslag kunnen verhinderen: denk hierbij aan roken, eten, of drinken, vlak voor het moment van afname, Evenals het gebruik van mondwater und het nuttigen van Alcoholhoudende getrunken. Dit zijn de Factoren die bij ons bekend zijn, maar dat sluit geen andere Factoren uit. Indien er sprake is van een inconclusive (niet-bepaalde) uitslag, zullen wij de sample nogmaals testen, en alles in het werk stellen om een ​​uitslag te kunnen genereren. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij de klant vragen om een ​​nieuwe afspraak te maken; wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van bovengenoemde situaties.

Aanleveren juiste information

Wij vragen aan onze klanten om online een afspraak te maken, met het oog op het aanleveren van de juiste persoonsgegevens, zodat men zo min mogelijk vertraging zal ondervinden bij het aanleveren van het certificaat bij de autoritenbetreffen. U kunt de ingevulde gegevens ná het maken van uw afspraak wijzigen via de link die u via ons krijgt via de e-mail. Indien wurde in der Kliniek gegevens moetens aangevuld, zal daar een bedrag van € 15,- administratiekosten voor in rekening gebracht worden. Wij zijn geenszins aansprakelijk voor onjuiste informatie op het certificaat, en vragen u daarom om all information op het certificaat te controleren. De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de correcte persoonsgegevens ligt in zijn Love bij de klant.

Testen in de kliniek

Algemene voorwaarden diensten (de aankoop tot het afnemen van een test; PCR, sneltesten of een combinatie van bovenstaande)

 • 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van het afnemen van test in Carephar.nl klinieken of op aangewezen locatie verzorgde afname door Carephar.nl voor de Detectie van COVID-19. Dit geldt voor beiden PCR en sneltesten of een combinatie van bovenstaande.
 • 1.2 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of products. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan ​​dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 • 1.3 Van de Algemene Voorwaarden kan alleen afgeweken as dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden Love van kracht.
 • 1.4 Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Carephar BV wird aufgenommen.
 • 1.5 Onder “klant” wordt verstaan: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijke person of rechtspersoon die een contract/aankoop, van welke aard dan ook, met Carephar BV ist ein aangegaan von zal aangaan.
 • 1.6 Carelab ist eine Handelsnaam van Carephar BV.
 • 1.7 Door het gebruik van de internetsite coronathuistest.eu de/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.
 • 1.8 Carephar.nl ist bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

 • 2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zullen wurde aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. Carephar BV ist op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk ist vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit all tot een totstandkoming van een overeenkomst as aan het overige bepaalde in Artikel 2 ist voldaan.
 • 2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en/of de capaciteit in het laboratorium toereikend is. Carephar.nl behoudt zich het recht voor een aanbod te wijzigen of te herroepen zehn gevolgen van overmacht Situationen.
 • 2.3 Ein op naam gestelde offerte heeft and geldigheidsduur van drie (3) weken, tenzij and and other termijn in de offerte staat vermeld.
 • 2.4 Een aankoop van de klant as genoemd in article 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

 

   • de klant heeft precies aangegeven welke dienst hij wil ontvangen;
   • in het geval dat door Carephar BV een op naam gestelde offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en door Carephar BV retour ontvangen zijn;
   • de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite und het ingevulde bestelformulier is aan Carephar BV via elektronische weg verzonden en Door Carephar BV ontvangen. Tevens de betaling van het volledige bedrag via elektronische weg voltooid.
 • 2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven email address. Deze overeenkomst kan door Carephar BV herroepen worden in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Carephar BV dit aan de klant meedelen na het inboeken van een dienst, Carephar kan dit tot aan het moment van afname van de dienst.
 • 2.6 De klant en Carephar BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 und 2.5 ist voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende Carephar BV Gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
 • 2.7 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden kunnen hier kosten aan zijn verbonden. De klant kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak annuleren, middels elektronische communicatie (info@carephar.nl). Als de afspraak na 24 uur voor aanvang geannuleerd wordt, zullen er geen betalingen worden gerestitueerd. De gemaakte kosten van de dienst vallen und vollig voor de klant. Het tijdstip (UTC +1) van annuleren zal worden vastgesteld aan de hand van het schriftelijk verzoek van annuleren, gericht aan info@carephar.nl. Dit besluit is genomen om de balans tussen beschikbaarheid en capaciteit te waarborgen und valt vollig ten laste van de klant.
 • 2.8 Het verplaatsen van een afspraak naar een later of vroeger tijdstip is ten alle tijden mogelijk, rekening houdend met de capaciteit van Carephar.nl. Aan het verplaatsen zijn geen kosten verbonden. Een afspraak kan maximaal twee (2) maal kosteloos verplaatst worden, met een maximum van 6 maanden vooruit.

 

Artikel 3. Prijzen

 • 3.1 Alle Preise in Euro, im Overeenstemming mit den Wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW und soms inclusief verzendkosten als het product door de brievenbus past. Voor verzending naar landen buiten Nederland geldt dat er and toeslag op de verzendkosten komt bij artikelen waarbij on the website van Carephar BV vermeldt wordt dat ze gratis verzonden worden.
 • 3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang Carephar de aanbieding zichtbaar toont über die Website Carephar.nl von daaraan gelieerde kanalen zoals Social Media.
 • 3.3 De klat ist prijs verschuldigd die Carephar BV in haar bevestiging konform Artikel 2.5 von de Algemene Voorwaarden aan heeft heeft meegedeeld. Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Carephar BV wurde gecorrigeerd.
 • 3.4 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Care

 

 

 

 

 

Artikel 4. Zahlung

 • 4.1 Bestellungen über die Internetseite können auf folgende Weise bezahlt werden:

 

   • PayPal
   • Ideal
   • Kreditkarte
 • 4.2 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Carephar BV heeft moeten maken as gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de klant.
 • 4.3 In geval van niet-tijdige betaling ist Carephar BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) Levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volldig ist nagekomen.

 

Artikel 5. Recht von aankoop

 • 5.1 Na bestelling vindt er binnen 24 uur bevestiging per E-Mail plaats aan de klant met meding van prijs, dienst (met datum van afspraak) und afspraaknummer.
 • 5.2 Bij het aangaan van de overeenkomst heeft de klant het recht om de aangeschafte dienst te genieten op het overeengekomen tijdstip en locatie. Carephar behoudt zich het recht voor om dit tijdstip te wijzigen met inachtneming van het verstrekken van een uitslag binnen de overeengekomen termijn.
 • 5.3 Carephar kan niet verantwoordelijk wurde voor een 'inconclusive' uitslag. Als de testen Person bijvoorbeeld Alcohol, Sigaretten, Kauwgom, Mondwater of Andere invloedrijke middelen vlak voor de afname van een test heeft genuttigd, can de uitslag van een test niet eenduidig ​​worden weergegeven. Bij een uitslag die niet eenduidig ​​is zal de klant opnieuw kosteloos getest, open overeengekomen tijdstip te bepalen door Carephar, met inachtneming met de wens van de klant. Carephar kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die geleden kan een 'inconclusive' uitslag worden.
 • 5.4 Carephar ist nicht verantwoordelijk voor de regels omtrent inreizen van landen. De regels voor geldigheid van certificaten kunnen worden über de desbetreffende ambassade opgevraagd. De klant dient zelf rekening te houden met onvoorziene omstandigheden (zoals benoemd in artikel 5.3).

 

 

 

 

Artikel 6. Recht von Retentie

 • 6.1 Carephar BV hat jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een Retentierecht op goederen en diensten en dokumenten, die hij in verband met een overeenkomst tussen Carephar BV und jegens ieder onder zich heeft.
 • 6.2.
 • 6.3 Hij kan dit recht tevens utoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de goederen drukt.
 • 6.4 Carephar BV kan het in de leden 2 en 3 toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de distributionur/wederverkoper/afzender/opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.
 • 6.5 Zolang de goederen niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen, heeft Carephar BV het recht om van de afzender/opdrachtgever te vorne, dat zekerheid gesteld wordt voor de vracht en alle vorderingen die hij ten laste van de afzender of zendere/opdrachtgever de heeft hij het recht het vertrek van het vervoermiddel uit te stellen, dan wel eenmaal aangevangen vervoer op te schorten zolang niet aan zijn vordering tot het stellen van zekerheid is voldaan.
 • 6.6 Carephar BV ist immer ein Ansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel of opschorting as hierboven bedoeld, voortvloeit.

 

Artikel 7. Annuleren, retourneren en ruilen

 • 7.1 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden kunnen hier kosten aan zijn verbonden. De klant kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak annuleren, middels elektronische communicatie (info@carephar.nl). Als de afspraak na 24 uur voor aanvang geannuleerd wordt, zullen de er geen betalingen worden gerestitueerd. Gemaakte Betalingen van de dienst vallen und volledig voor de klant. Het tijdstip (UTC +1) van annuleren zal worden breitgesteld aan de hand van het schriftelijk verzoek van annuleren (info@carephar.nl). Dit besluit is genomen om de balans tussen beschikbaarheid en capaciteit te waarborgen und valt vollig ten laste van de klant. Dit geldt ook voor reserveringen die binnen 24 uur vóór het moment van de afspraak worden gemaakt en weer geannuleerd; indien u een afspraak boekt die binnen 24 uur zal plaatsvinden, doet u automatic en stilzwijgend afstand van het recht op restitutie. Dit geldt ook voor reserveringen die binnen 24 uur vóór het moment van de afspraak worden gemaakt en weer geannuleerd; indien u een afspraak boekt die binnen 24 uur zal plaatsvinden, doet u automatic en stilzwijgend afstand van het recht op restitutie.
 • 7.2 Het verplaatsen van een afspraak naar een later of vroeger tijdstip is ten alle tijden mogelijk, rekening houdend met de capaciteit van Carephar.nl. Hier zijn geen Kosten aan verbonden. Dit verzoek kan elektronisch worden ingedient via info@carephar.nl. Een afspraak kan maximaal twee (2) maal kosteloos verplaatst worden, met een maximum van 6 maanden vooruit.
 • 7.3 Een dienst kan na het moment van aanmelding in een kliniek de/of afname van een sample niet meer worden geannuleerd of verplaatst.
 • 7.4.
 • 7.5 Annuleren ist uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. Daarnaast dient de afspraak te zijn gemaakt über onze online boekingsmodule. Afspraken die hier niet zichtbaar zijn kunnen niet geannuleerd en gerestitueerd worden.

 

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

 • 8.1 Carephar BV ist nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Carephar BV. Carephar BV ist nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirekte schade en winst- of omzetderving.
 • 8.2 Carephar ist nicht verantwoordelijk voor de regels omtrent inreizen en eventuele wijzigingen hiervan, tussen het boeken van een afspraak en het afnemen van de dienst. De klant dient zichzelf hiervan te informeren en wijzigingen tijdig, doch eerder dan bij de aanmeldbalie, door te geven.
 • 8.3 Indien Carephar BV ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn und een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot he product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 • 8.4 Carephar ist nicht aansprakelijk voor letsel of schade anderszins dat kan ontstaan ​​tijdens/bij het afnemen van dienst. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de arts te informeren over (medische) aandoeningen die van invloed kunnen zijn op het afnemen van de test.
 • 8.5 De ​​klant is verplicht Carephar BV te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Carephar BV vielen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende te komen.
 • 8.6 Het is mogelijk dat Carephar BV op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant von informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Carephar BV ist nicht verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artikel 9. Quoten

 • 9.1 In geval van overmacht ist Carephar BV niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.
 • 9.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​elke van haar will onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant heel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot sterben omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige Hebel von anderen ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storageen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het open enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 • 10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat all intellectuele eigendomsrechten van weergegeven information, mededelingen of other uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Carephar BV, haar toeleveranciers of other rechthebbenden.
 • 10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciëleen concepten,
 • 10.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorbejrijke voorbeeld verveelvoudiging om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
 • Het is derden partijen niet toegestaan ​​certificaten (op naam van Carephar) te vervalsen en/of misbruiken.

Artikel 11. Persoonsgegevens

 • 11.1 Carephar BV zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst.
 • 11.2 Klant kan de aan Carephar BV verstrekte gegevens inzien en wijzigen tot het moment van afname van de test.
 • 11.3 Carephar BV bewaart alle personengevens 14 dagen. Uitslagen worden hierna geanonimiseerd opgeslagen. Dat wil zeggen dat er slechts een Beispielcode Gematcht is aan een uitslag en er geen verdere persoonsgegevens meer bekend zijn.
 • 11.4 Carephar BV neemt de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.
 • 11.5 Carephar zal geen certificaten met derden delen, mits dit nadrukkelijk overeengekomen is. Het emailadres dat is opgegeven bij het boeken van een afspraak wordt gezien as persoonlijk. Als dit emailadres niet het emailadres is van de te testen persoon moet dit van tevoren schriftelijk overeengekomen zijn.
 • 11.6. Onder deze instanties valt onder other de GGD.

 

Artikel 12. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht

 • 12.1 Alle Angebote und Vereinbarungen unterliegen ausschließlich niederländischem Recht.
 • 12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Carephar BV of overeenkomsten gesloten met Carephar BV wurden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk und and other rechter as bevoegd aanwijst.

 

 

 

Artikel 13. Verschiedenes

 • 13.1 Gelieve all Correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan Carephar BV, von naar het emailadres zoals het staat aangegeven op de internetsite (über Kontakt).
 • 13.2 Carephar BV ist nicht aansprakelijk, in de Breedste zin des Wood, voor eventuele consequenties en/of gevolgen die voortvloeien uit information welke verkregen erfolgt über die Website en/of Helpdesk van Carephar.
 • 13.3 Aan information verkregen middels contact met de klantenservice kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 13.4 Carephar BV KvK 70546932 te Amsterdam. Carephar BV behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene Voorwaarden accepteert.
 • 13.5 Wij vragen u tijdens het boeken van een afspraak goed de gegevens te checken, hierop moet u ook een akkoord geven. Mochten uw gegevens niet juist zijn zal het certificaat onjuist information bevatten. Carephar BV ist nicht aansprakelijk voor deze onjuisteden.
 • 13.6 Carephar BV ist verpflichtet, einen zusätzlichen Betrag von 15 EUR (pro Zertifikat) zu zahlen, wenn er brengen voor het wijzigen van gegevens rekening te, as deze niet correct zijn doorgegeven bij de aanmelding en gecorrigeerd dienen te bij de aanmeldbalie.
 • 13.7 Het is niet toegestaan ​​om in de klinieken of in de directe omgeving van de klinieken video- de/of beeldmateriaal te maken en te verspreiden. Es ist alle toegestaan ​​na schriftelijke toestemming vanuit Carephar BV.
 • 13.8 Het is niet toegestaan ​​om video- de/of beeldmateriaal te maken van klanten de/of medewerkers van Carephar BV zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Artikel 14. Autorenrechte

 • 14.1 De inhoud en de afbeeldingen van de https://Carephar.nl is volledig eigendom van https://Carephar.nl onder Nederlands recht. Kopiëren, Reproduzierer von publicatie van een gedeelte van de website is niet toegestaan ​​tenzij schriftelijke toestemming is verleend.
 • 14.2 Material auf der Website ist vollig eigendom van de https://Carephar.nl. Derden Material für kommerzielle Zwecke herunterladen. Het is not toegestaan ​​materiaal van de website to download om vervolgens aanspraak te maken op auteursrecht van het material.
 • 14.3 https://Carephar.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de information op deze website. Elk gebruik dat je derhalve maakt van de information op deze website is volldig op eigen risico.
 • 14.4 De informatie op deze website bevat op genelei wijze medisch advies of instructions sterben toelaten een diagnostizieren te stellen of een medical behandeling te starten of the begeleiden. Indien je vragen hebt omtrent een bepaalde diagnose of behandeling, dien je ross een arts of other hulpverleners te consulteren. 

Online-Bestellingen

Artikel 1. Relevanz

 • 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van thuisafname systemen voor de Detectie van COVID-19.
 • 1.2 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of products. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan ​​dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 • 1.3 Van de Algemene Voorwaarden kan alleen afgeweken as dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden Love van kracht.
 • 1.4 Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Carephar BV wird aufgenommen.
 • 1.5 Onder “klant” wordt verstaan: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijke person of rechtspersoon die een contract/aankoop, van welke aard dan ook, met Carephar BV ist ein aangegaan von zal aangaan.
 • 1.6 Carephar.nl ist eine Handelsnaam van Carephar BV.
 • 1.7 Door het gebruik van de internetsite coronathuistest.eu de/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.
 • 1.8 Carephar.nl ist bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

 • 2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zullen wurde aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. Carephar BV ist op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk ist vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit all tot een totstandkoming van een overeenkomst as aan het overige bepaalde in Artikel 2 ist voldaan.
 • 2.2 Angebote sind gültig solange der Vorrat reicht.
 • 2.3 Ein op naam gestelde offerte heeft and geldigheidsduur van drie (3) weken, tenzij and and other termijn in de offerte staat vermeld.
 • 2.4 Een aankoop van de klant as genoemd in article 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
 •  
   • de klant heeft precies aangegeven welk product de/of dienst hij wil ontvangen;
   • in het geval dat door Carephar BV een op naam gestelde offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en door Carephar BV retour ontvangen zijn;
   • de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite und het ingevulde bestelformulier is aan Carephar BV via elektronische weg verzonden en Door Carephar BV ontvangen.
 • 2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven email address. Deze overeenkomst kan door Carephar BV herroepen worden in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Carephar BV dit aan de klant meedelen binnen tien dagen na de ontvangst van de bestelling.
 • 2.6 De klant en Carephar BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 und 2.5 ist voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende Carephar BV Gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
 • 2.7 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden, dan zijn de reeds gemaakte onkosten voor transport van het bestelde artikel naar de klant zehn all tijde voor de klant. Tevens is de klant na 7 werkdagen 10% van de totale hoofdsom (inklusief BTW, exclusief verzendkosten) aan administratiekosten verschuldigd. Hiervoor verkrijgt de klant een nota welke binnen 14 dagen betaald dient te worden.
 • 2.8 Bij een levertijd langer dan drie weken heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Aan deze Annullierung zijn geen kosten verbonden.

 

Artikel 3. Prijzen

 • 3.1 Alle Preise in Euro, im Overeenstemming mit den Wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW und soms inclusief verzendkosten als het product door de brievenbus past. Voor verzending naar landen buiten Nederland geldt dat er and toeslag op de verzendkosten komt bij artikelen waarbij on the website van Carephar BV vermeldt wordt dat ze gratis verzonden worden.
 • 3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 • 3.3 De klat ist prijs verschuldigd die Carephar BV in haar bevestiging konform Artikel 2.5 von de Algemene Voorwaarden aan heeft heeft meegedeeld. Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Carephar BV wurde gecorrigeerd.
 • 3.4 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Care

 

Artikel 4. Zahlung

 • 4.1 Bestellungen über die Internetseite können auf folgende Weise bezahlt werden:
 •  
   • PayPal
   • Ideal
   • Kreditkarte
 • 4.2 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Carephar BV heeft moeten maken as gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de klant.
 • 4.3 In geval van niet-tijdige betaling ist Carephar BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) Levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volldig ist nagekomen.

 

 

 

Artikel 5. Levering und Leveringstijd

 • 5.1 Na bestelling vindt er binnen 24 uur bevestiging per E-Mail plaats aan de klant met melding van prijs en bestelnummer.
 • 5.2 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In der Anfangsstraße Carephar BV ernaar om bestellingen sterben voor 22.00 uur 's avonds op een werkdag zijn geplaatst binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de betaling te Hebelen. Die beste Hebelwirkung ist 20 Arbeitstage in der Online-Bestellung, die mit der höchsten Online-Betaling-Währung bezahlt wird, dat die beste Hebelwirkung in den letzten Wochen ist die beste in der Beta-Zeit.
 • 5.3 Bij een levertijd langer dan 20 werkdagen heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Na de derde Woche neemt Carephar BV hierüber Kontakt op met de klant. Carephar BV kann alle Informationen über die Website anderer Anbieter verwenden. Dergelijke informatie heeft slechts and indicatief karakter.
 • 5.4 Als een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer Leverbaar is. Carephar BV streeft ernaar vertragingen binnen drie werkdagen telefonisch per email aan de klant te melden.
 • 5.5 Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven address open vooraf met de klant overeengekomen tijdstip. Adreswijzigingen zijn na voltooiing van de bestelling niet meer mogelijk.
 • 5.6. Als een bestelling wordt geleverd bij een postpunt of bij buren wordt dit gelijkgesteld aan het afleveradres.
 • 5.7 Vanaf het moment dat Carephar BV de bestelling ingeleverd heeft bij een bezorgdienst is Carephar BV niet verantwoordelijk voor de schade of zoekraken van de bestelling tijdens het verzendproces.

 

Artikel 6. Recht von Retentie

 • 6.1 Carephar BV hat jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een Retentierecht op goederen and documenten, die hij in verband traf een overeenkomst tussen Carephar BV und jegens ieder onder zich heeft.
 • 6.2 Tegenover de afzender/opdrachtgever of de ontvanger/geadresseerde kan de Carephar BV het recht van retentie uitoefenen op goederen, gelden en documenten voor hetgeen hem verschuldigd is of zal worden terzake van het verkopen van de goederen of diensten.
 • 6.3 Hij kan dit recht tevens utoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de goederen drukt.
 • 6.4 Carephar BV kan het in de leden 2 en 3 toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de distributionur/wederverkoper/afzender/opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.
 • 6.5 Zolang de goederen niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen, heeft Carephar BV het recht om van de afzender/opdrachtgever te vorne, dat zekerheid gesteld wordt voor de vracht en alle vorderingen die hij ten laste van de afzender of zendere/opdrachtgever de heeft hij het recht het vertrek van het vervoermiddel uit te stellen, dan wel eenmaal aangevangen vervoer op te schorten zolang niet aan zijn vordering tot het stellen van zekerheid is voldaan.
 • 6.6 Carephar BV ist immer ein Ansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel of opschorting as hierboven bedoeld, voortvloeit.

 

Artikel 7. Annuleren, retourneren en ruilen

 • 7.1 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden, dan zijn de reeds gemaakte onkosten voor transport van het bestelde artikel naar de klant zehn all tijde voor de klant. Tevens is de klant na 7 werkdagen 10% van de totale hoofdsom (inklusief BTW, exclusief verzendkosten) aan administratiekosten verschuldigd. Hiervoor verkrijgt de klant een nota welke binnen 14 dagen betaald dient te worden.
 • 7.2 Bij een levertijd länger dan 20 werkdagen heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Aan deze Annullierung zijn geen kosten verbonden.
 • 7.3 Terugbetaling in geval van retournering, van zowel het aankoopbedrag as de cost van de retournering, vindt plaats binnen tien werkdagen na ontvangst van het retour gestuurde artikel.
 • 7.4 Retourneren ist uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

 

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

 • 8.1 Voor Door Carephar BV geleverde producten uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Carephar BV verfügt über eine vollständige Garantiezeit und eine vollständige Garantiezeit. Bij defekten zijn de eventuele verzendkosten naar Carephar BV voor rekening van de klant. Verzendkosten naar de klant van het gerepareerde of, indien van toepassing, nieuwe artikel zijn voor rekening van Carephar BV.
 • 8.2 Carephar BV ist nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Carephar BV. Carephar BV ist nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirekte schade en winst- of omzetderving.
 • 8.3 Indien Carephar BV ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn und een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot he product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 • 8.4 Er kan geen sprake zijn van garantie as de slijtage as normaal kan beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 

   • als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht;
   • als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
   • als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
   • als beschadiging ist ontstaan ​​door opzet, grove onachtzaamheid von nalatig onderhoud.
 • 8.5 De ​​klant is verplicht Carephar BV te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Carephar BV vielen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende te komen.
 • 8.6 Het is mogelijk dat Carephar BV op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant von informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Carephar BV ist nicht verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artikel 9. Quoten

 • 9.1 In geval van overmacht ist Carephar BV niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.
 • 9.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​elke van haar will onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant heel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot sterben omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige Hebel von anderen ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storageen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het open enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 • 10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat all intellectuele eigendomsrechten van weergegeven information, mededelingen of other uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Carephar BV, haar toeleveranciers of other rechthebbenden.
 • 10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciëleen concepten,
 • 10.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorbejrijke voorbeeld verveelvoudiging om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

Artikel 11. Persoonsgegevens

 • 11.1 Carephar BV zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst.
 • 11.2 De klant kan de aan Carephar BV verstrekte gegevens ten allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien.
 • 11.3 Carephar BV neemt de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

 

Artikel 12. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht

 • 12.1 Alle Angebote und Vereinbarungen unterliegen ausschließlich niederländischem Recht.
 • 12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Carephar BV of overeenkomsten gesloten met Carephar BV wurden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk und and other rechter as bevoegd aanwijst.

 

Artikel 13. Verschiedenes

 • 13.1 Gelieve all Correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan Carephar BV, von naar het emailadres zoals het staat aangegeven op de internetsite (über Kontakt).
 • 13.2 Carephar BV ist nicht aansprakelijk, in de Breedste zin des Wood, voor eventuele consequenties en/of gevolgen die voortvloeien uit information welke verkregen erfolgt über die Website en/of Helpdesk van Carephar.
 • 13.3 Aan information verkregen middels contact met de klantenservice kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 13.4 Wij vragen u tijdens het bestelproces go het adress te checken, hierop moet u ook een akkoord geven. Mocht uw Adresse niet kloppen en hierdoor uw bestelling niet ontvangen dan kunt u ons hier niet voor aansprakelijk stellen.

 

Artikel 14. Autorenrechte

 • 14.1 De inhoud en de afbeeldingen van de https://Carephar.nl is volledig eigendom van https://Carephar.nl onder Nederlands recht. Kopiëren, Reproduzierer von publicatie van een gedeelte van de website is niet toegestaan ​​tenzij schriftelijke toestemming is verleend.
 • 14.2 Material auf der Website ist vollig eigendom van de https://Carephar.nl. Derden Material für kommerzielle Zwecke herunterladen. Het is not toegestaan ​​materiaal van de website to download om vervolgens aanspraak te maken op auteursrecht van het material.
 • 14.3 https://Carephar.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de information op deze website. Elk gebruik dat je derhalve maakt van de information op deze website is volldig op eigen risico.
 • 14.4 De informatie op deze website bevat op genelei wijze medisch advies of instructions sterben toelaten een diagnostizieren te stellen of een medical behandeling te starten of the begeleiden. Indien je vragen hebt omtrent een bepaalde diagnose of behandeling, dien je ross een arts of other hulpverleners te consulteren.