Términos de Servicio

Samenvatting algemene voorwaarden

24 uur annuleringsbeleid

Cañas voordat de klant wordt getest maken wij onkosten voor de afspraak, zoals het inkopen van materialen, het inplannen van artsen y ander personeel, etcétera. Om deze reden hanteren wij een strikt annuleringsbeleid van 24 uur: dit wil zeggen dat, wanneer een klant 24 uur van tevoren (of eerder) annuleert, het volledige bedrag zal worden gerestitueerd. Annuleert een klant de afspraak binnen de termijn van 24 uur, dan zal er niet worden gerestitueerd. Dit geldt ook voor reserveringen die binnen 24 uur vóór het moment van de afspraak worden gemaakt en weer geannuleerd; indien u een afspraak boekt die binnen 24 uur zal plaatsvinden, doet u automatisch en stilzwijgend afstand van het recht op restitutie. Er kan dan nog slechts worden verplaatst, se reunió con un máximo de aantal van twee verplaatsingen. Dejemos que op: indien het moment van de afspraak al is geweest, is het niet meer mogelijk om de afspraak te verplaatsen.

Indien u vóór 24 uur van tevoren annuleert, zal het bedrag binnen tien werkdagen worden gerestitueerd. Wij kunnen de terugbetaling alleen realiseren op hetzelfde bankrekeningnummer als waarmee de betaling is gedaan.

 

Vereiste informatie certificaat

Por semana ayude a wij vele tevreden klanten aan een reiscertificaat, waarmee zij wereldwijd kunnen afreizen. Wij trachten om zo veel mogelijk rekening te houden met de vereisten die elk land stelt aan de reiscertificaten. Echter is het, vanwege het immer veranderlijke aantal regels die elk land opstelt aan deze certificaten, voor ons onmogelijk om hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen; deze regels kunnen per dag veranderen, en het is aan de klant zelf om hier zorg voor te dragen, door bijvoorbeeld te informaren bij het desbetreffende embasade of ministerie van buitenlandse zaken. Mededelingen gedaan door onze medewerkers, alsook op onze website, omtrent inreisbeperkingen, toegestane soorten tests en geldigheidsduur van certificaten, dienen te worden beschouwd als een vrijblijvend advies, en zijn geenszins leidend. Hier kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

 

Termijn aanleveren certificaat

Wij proberen ons te allen tijde te houden aan onze werkwijze “dezelfde dag de uitslag”. Echter zijn er soms situaties waarin dit onmogelijk is: een PCR- of serologische test is en blijft mensenwerk en het kan soms onverhoopt langer duren voordat er een uitslag kan worden gegenereerd. Hoewel wij alles in het werk zullen stellen om binnen de door ons gestelde termijn te leveren, kan het helaas voorkomen dat een uitslag niet binnen de door ons gestelde termijn wordt geleverd. De verantwoordelijkheid voor het tijdig plannen van een test, met het oog op een vertragingstermijn van 24 uur in te bouwen bij het plannen van een test, ligt in zijn geheel bij de klant. Wij zijn geenszins aansprakelijk voor het missen van een vlucht of een (werk gerelateerde) afspraak.

 

Factoren die een uitslag kunnen beïnvloeden

Una prueba de PCR es de meest betrouwbare manier om vast te kunnen stellen of er sprake is van een corona-infectie. Echter zijn er ook factoren die een uitslag kunnen verhinderen: denk hierbij aan roken, eten, of drinken, vlak voor het moment van afname, evenals het gebruik van mondwater en het nuttigen van alcoholhoudende dranken. Dit zijn de factoren die bij ons bekend zijn, maar dat sluit geen andere factoren uit. Indien er sprake is van een inconclusive (niet-bepaalde) uitslag, zullen wij de sample nogmaals testen, en alles in het werk stellen om een ​​uitslag te kunnen genereren. Indien dit niet mogelijk es, zullen wij de klant vragen om een ​​nieuwe afspraak te maken; wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van bovengenoemde situaties.

Aanleveren juiste informatie

Wij vragen aan onze klanten om online een afspraak te maken, met het oog op het aanleveren van de juiste persoonsgegevens, zodat men zo min mogelijk vertraging zal ondervinden bij het aanleveren van het certificaat bij de desbetreffendeiteiteiten. U kunt de ingevulde gegevens ná het maken van uw afspraak wijzigen via de link die u via ons krijgt via e-mail. Indien er tijdens de aanmelding in de kliniek gegevens moeten worden aangevuld, zal daar een bedrag van € 15, - administratiekosten voor in rekening worden gebracht. Wij zijn geenszins aansprakelijk voor onjuiste informatie op het certificaat, en vragen u daarom om alle informatie op het certificaat te controleren. De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de correcte persoonsgegevens ligt in zijn geheel bij de klant.

Probado en de kliniek

Algemene voorwaarden diensten (prueba de aankoop tot het afnemen van een; PCR, sneltesten of een combinatie van bovenstaande)

 • 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van het afnemen van testen in Carephar.nl klinieken of op aangewezen locatie verzorgde afname door Carephar.nl voor de detectie van COVID-19. Dit geldt voor beiden PCR en sneltesten of een combinatie van bovenstaande.
 • 1.2 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en / of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan ​​dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 • 1.3 Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overreengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht.
 • 1.4 Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Carephar BV es ingestemd.
 • 1.5 Onder “klant” wordt verstaan: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijke persoon de rechtspersoon die een contract / aankoop, van welke aard dan ook, met Carephar BV es aangegaan de zal aangaan.
 • 1.6 Carelab es un handelsnaam van Carephar BV.
 • 1.7 Puerta het gebruik van de internetsite coronathuistest.eu en / of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.
 • 1.8 Carephar.nl se bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

 • 2.1 Aanbiedingen de prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. Carephar BV es op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk es vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst as aan het overige bepaalde in Artikel 2 is voldaan.
 • 2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en / of de capaciteit in het laboratorium toereikend is. Carephar.nl behoudt zich het recht voor een aanbod te wijzigen of te herroepen ten gevolgen van overmacht situaties.
 • 2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie (3) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 • 2.4 Een aankoop van de klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

 

   • de klant heeft precies aangegeven welke dienst hij wil ontvangen;
   • in het geval dat door Carephar BV een op naam gestelde offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en door Carephar BV retour ontvangen zijn;
   • de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite y het ingevulde bestelformulier is aan Carephar BV via elektronische weg verzonden en door Carephar BV ontvangen. Tevens está debetaling van het volledige bedrag a través de elektronische weg voltooid.
 • 2.5 Una vez que haya recibido un mensaje de correo electrónico, se pondrá de pie en el momento en el que se haya realizado el pedido y se haya realizado la investigación por correo electrónico en la puerta de entrada de los correos electrónicos. Deze overeenkomst kan door Carephar BV herroepen worden en geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. En dat geval zal Carephar BV dit aan de klant meedelen na het inboeken van een dienst, Carephar kan dit doen tot aan het moment van afname van de dienst.
 • 2.6 De klant en Carephar BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische comunicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden en Artikel 2.4 en 2.5 es voldaan. Conocí el nombre ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende Carephar BV gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
 • 2.7 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden kunnen hier kosten aan zijn verbonden. De klant kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak annuleren, middels elektronische comunicatie (info@carephar.nl). Als de afspraak na 24 uur voor aanvang geannuleerd wordt, zullen er geen betalingen worden gerestitueerd. De gemaakte kosten van de dienst vallen dan volledig voor de klant. Het tijdstip (UTC +1) van annuleren zal worden vastgesteld aan de hand van het schriftelijk verzoek van annuleren, gericht aan info@carephar.nl. Dit besluit es genomen om de balans tussen beschikbaarheid en capaciteit te waarborgen en valt volledig ten laste van de klant.
 • 2.8 Het verplaatsen van een afspraak naar een later of vroeger tijdstip is ten alle tijden mogelijk, rekening houdend met de capaciteit van Carephar.nl. Aan het verplaatsen zijn geen kosten verbonden. Un afspraak kan maximaal twee (2) maal kosteloos verplaatst worden, se reunió un máximo van 6 maanden vooruit.

 

Artikel 3. Prijzen

 • 3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overreenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW en soms inclusief verzendkosten als het product door de brievenbus past. Voor verzending naar landen buiten Nederland geldt dat een toeslag op de verzendkosten komt bij artikelen waarbij en el sitio web de Carephar BV vermeldt wordt dat ze verzonden world gratis.
 • 3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang Carephar de aanbieding zichtbaar toont a través del sitio web Carephar.nl de daaraan gelieerde kanalen zoals social media.
 • 3.3 De klant es de prijs verschuldigd die Carephar BV in haar bevestiging conform Artikel 2.5 van de Algemene Voorwaarden aan hem heeft meegedeeld. Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Carephar BV worden gecorrigeerd.
 • 3.4 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Carephar BV

 

 

 

 

 

Artículo 4. Pago

 • 4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

 

   • PayPal
   • Ideal
   • Tarjeta De Crédito
 • 4.2 Alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Carephar BV heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-) verplichtingen, komen ten laste van de klant.
 • 4.3 En geval van niet-tijdige betaling es Carephar BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) apalancamiento op te schorten to het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

 

Artikel 5. Recht van aankoop

 • 5.1 Na bestelling vindt er binnen 24 uur bevestiging via e-mail plaats aan de klant met melding van prijs, dienst (met datum van afspraak) en afspraaknummer.
 • 5.2 Bij het aangaan van de overeenkomst heeft de klant het recht om de aangeschafte dienst te genieten op het overeengekomen tijdstip en locatie. Carephar behoudt zich het recht voor om dit tijdstip te wijzigen con inachtneming van het verstrekken van een uitslag binnen de overeengekomen termijn.
 • 5.3 Carephar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een uitslag 'inconcluso'. Als de te testen persoon bijvoorbeeld alcohol, sigaretten, kauwgom, mondwater of andere invloedrijke middelen vlak voor de afname van een test heeft genuttigd, kan de uitslag van een test niet eenduidig ​​worden weergegeven. Bij een uitslag die niet eenduidig ​​is zal de klant opnieuw kosteloos worden getest, op een overreengekomen tijdstip te bepalen door Carephar, met inachtneming met de wens van de klant. Carephar kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die geleden kan worden door een uitslag 'inconcluso'.
 • 5.4 Carephar es niet verantwoordelijk voor de regels omtrent inreizen van landen. De regels voor geldigheid van certificaten kunnen worden opgevraagd via de desbetreffende ambassade. De klant dient zelf rekening te houden met onvoorziene omstandigheden (zoals benoemd in artikel 5.3).

 

 

 

 

Artikel 6. Recht van retentie

 • 6.1 Carephar BV heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op goederen en diensten en documenten, die hij in verband met een overreenkomst tussen Carephar BV en jegens ieder onder zich heeft.
 • 6.2 Tegenover de afzender / opdrachtgever de ontvanger / geadresseerde kan de Carephar BV het recht van retentie uitoefenen op goederen en diensten gelden en documenten voor hetgeen hem verschuldigd es de zal worden terzake van het verkopen van de goederen.
 • 6.3 Hij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de goederen drukt.
 • 6.4 Carephar BV kan het in de leden 2 en 3 toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de distributeur / wederverkoper / afzender / opdrachtgever nog verschuldigd está in verband met voorgaande overreenkomsten.
 • 6.5 Zolang de goederen niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen, heeft Carephar BV het recht om van de afzender / opdrachtgever te vorderen, dat zekerheid gesteld wordt voor de vracht en alle vorderingen die hij ten laste van de afzender / heeftgever en heeft hij het recht het vertrek van het vervoermiddel uit te stellen, dan wel eenmaal aangevangen vervoer op te schorten zolang niet aan zijn vordering tot het stellen van zekerheid is voldaan.
 • 6.6 Carephar BV es nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel of opschorting als hierboven bedoeld, voortvloeit.

 

Artikel 7. Annuleren, retourneren en ruilen

 • 7.1 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden kunnen hier kosten aan zijn verbonden. De klant kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak annuleren, middels elektronische comunicatie (info@carephar.nl). Als de afspraak na 24 uur voor aanvang geannuleerd wordt, zullen de er geen betalingen worden gerestitueerd. De gemaakte betalingen van de dienst vallen dan volledig voor de klant. Het tijdstip (UTC +1) van annuleren zal worden vastgesteld aan de hand van het schriftelijk verzoek van annuleren (info@carephar.nl). Dit besluit es genomen om de balans tussen beschikbaarheid en capaciteit te waarborgen en valt volledig ten laste van de klant. Dit geldt ook voor reserveringen die binnen 24 uur vóór het moment van de afspraak worden gemaakt en weer geannuleerd; indien u een afspraak boekt die binnen 24 uur zal plaatsvinden, doet u automatisch en stilzwijgend afstand van het recht op restitutie. Dit geldt ook voor reserveringen die binnen 24 uur vóór het moment van de afspraak worden gemaakt en weer geannuleerd; indien u een afspraak boekt die binnen 24 uur zal plaatsvinden, doet u automatisch en stilzwijgend afstand van het recht op restitutie.
 • 7.2 Het verplaatsen van een afspraak naar een later of vroeger tijdstip is ten alle tijden mogelijk, rekening houdend met de capaciteit van Carephar.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Dit verzoek kan elektronisch worden ingediend via info@carephar.nl. Un afspraak kan maximaal twee (2) maal kosteloos verplaatst worden, se reunió un máximo van 6 maanden vooruit.
 • 7.3 Een dienst kan na het moment van aanmelding in een kliniek en / of afname van een sample niet meer worden geannuleerd of verplaatst.
 • 7.4 Terugbetaling in geval van retournering, van zowel het aankoopbedrag als de kosten van de retournering, vindt plaats binnen tien werkdagen na ontvangst van het annuleringsverzoek.
 • 7.5 Annuleren es uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. Daarnaast dient de afspraak te zijn gemaakt via onze online boekingsmodule. Afspraken die hier niet zichtbaar zijn kunnen niet geannuleerd en gerestitueerd worden.

 

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

 • 8.1 Carephar BV es nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, en welke vorm dan ook, aan de klant de anderen, tenzij er sprake es van opzet de grove schuld aan de kant van Carephar BV. Carephar BV es nooit aansprakelijk voor gevolg- de bedrijfsschade, indirecte schade en winst- de omzetderving.
 • 8.2 Carephar es niet verantwoordelijk voor de regels omtrent inreizen en eventuele wijzigingen hiervan, tussen het boeken van een afspraak en het afnemen van de dienst. De klant dient zichzelf hiervan te informeren en wijzigingen tijdig, doch eerder dan bij de aanmeldbalie, door te geven.
 • 8.3 Indien Carephar BV ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 • 8.4 Carephar es niet aansprakelijk voor letsel of schade anderszins dat kan ontstaan ​​tijdens / bij het afnemen van dienst. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de arts te informaren over (medische) aandoeningen die van invloed kunnen zijn op het afnemen van de test.
 • 8.5 De ​​klant is verplicht Carephar BV te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Carephar BV mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten de kor rekening te komen.
 • 8.6 Het is mogelijk dat Carephar BV opneemt internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of information voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Carephar BV es niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen de het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artículo 9. Posibilidades

 • 9.1 En geval van overmacht se encuentra Carephar BV niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.
 • 9.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel de gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige apalancando van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-) net of verbinding of gebruikte communicationsystemen en / of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 • 10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en / of met betrekking tot de internetsite berusten bij Carephar BV, haar toeleveranciers of andere rechthers.
 • 10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en / of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en / of commerciële know-how.
 • 10.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrutelk om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
 • Het is derden partijen niet toegestaan ​​certificaten (op naam van Carephar) te vervalsen en / of misbruiken.

Artikel 11. Persoonsgegevens

 • 11.1 Carephar BV zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overreenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst.
 • 11.2 De klant kan de aan Carephar BV verstrekte gegevens inzien en wijzigen tot het moment van afname van de test.
 • 11.3 Carephar BV bewaart alle persoonsgevens 14 dagen. Uitslagen worden hierna geanonimiseerd opgeslagen. Dat wil zeggen dat er slechts een sample code gematcht is aan een uitslag in er geen greenre persoonsgegevens meer bekend zijn.
 • 11.4 Carephar BV neemt de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.
 • 11.5 Carephar zal geen certificaten met derden delen, mits dit nadrukkelijk overeengekomen is. Het emailadres dat es opgegeven bij het boeken van een afspraak wordt gezien als persoonlijk. Als dit emailadres niet het emailadres es van de te testen persoon moet dit van tevoren schriftelijk overeengekomen zijn.
 • 11.6 Carephar zal persoonlijke gegevens delen met de daarvoor bevoegde instanties voor zover dit onder de wettelijke verplichtingen valt waaraan Carephar dient te voldoen. Onder deze instanties valt onder andere de GGD.

 

Artículo 12. Ley aplicable y jurisdicción competente

 • 12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten es uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 12.3 Todos los geschillen verband houdende se reunieron de voortvloeiende uit aanbiedingen van Carephar BV de overeenkomsten gesloten se reunieron Carephar BV worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als anwijk.

 

 

 

Artículo 13. Misceláneo

 • 13.1 Gelieve alle correspondentie aangaande een overreenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan Carephar BV, de naar het emailadres zoals het staat aangegeven op de internetsite (vía contacto).
 • 13.2 Carephar BV es niet aansprakelijk, en breedste zin des woord, voor eventuele consenties en / of gevolgen die voortvloeien uit informatie welke verkregen es a través del sitio web en / de helpdesk van Carephar.
 • 13.3 Aan informatie verkregen middels contact met de klantenservice kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 13.4 Carephar BV KvK 70546932 te Amsterdam. Carephar BV behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen de aan te vullen. Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene Voorwaarden acceptert.
 • 13.5 Wij vragen u tijdens het boeken van een afspraak goed de gegevens te checken, hierop moet u ook een akkoord geven. Mochten uw gegevens niet juist zijn zal het certificaat onjuist informatie bevatten. Carephar BV es niet aansprakelijk voor deze onjuistheden.
 • 13.6 Carephar BV se bevoegd klanten een extra som van 15EUR (per certificaat) in rekening te brengen voor het wijzigen van gegevens, als deze niet correct zijn doorgegeven bij de aanmelding en gecorrigeerd dienen te worden bij de aanmeldbalie.
 • 13.7 Het is niet toegestaan ​​om in de klinieken de in de directe omgeving van de klinieken video- en / de beeldmateriaal te maken en te verspreiden. Dit is alleen toegestaan ​​na schriftelijke toestemming vanuit Carephar BV.
 • 13.8 Het is niet toegestaan ​​om video- en / of beeldmateriaal te maken van klanten en / of medewerkers van Carephar BV zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Artikel 14. Auteursrechten

 • 14.1 De inhoud en de afbeeldingen van de https://Carephar.nl es volledig eigendom van https://Carephar.nl onder Nederlands recht. Kopiëren, reproductores de publicatie van een gedeelte van de website is niet toegestaan ​​tenzij schriftelijke toestemming is verleend.
 • 14.2 El material op del sitio web es volledig eigendom van de https://Carephar.nl. Derden mogen materialal op geen wijze downloaden voor commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan ​​materiaal van de website te downloaden om vervolgens aanspraak te maken op auteursrecht van het materialal.
 • 14.3 https://Carephar.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze sitio web. Elk gebruik dat je derhalve maakt van de informatie op deze sitio web es volledig op eigen risico.
 • 14.4 De informatie op deze website bevat op generlei wijze medisch advies of instructies die toelaten een diagnostose the stellen of een medische behandeling te starten of te begeleiden. Indien je vragen hebt omtrent een bepaalde diagnosticar of behandeling, dien je steeds een arts of andere gekwalificeerde hulpverleners te consultaren. 

Bestellingen en línea

Artículo 1. Relevancia

 • 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van thuisafname systemen voor de detectie van COVID-19.
 • 1.2 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en / of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan ​​dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 • 1.3 Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overreengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht.
 • 1.4 Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Carephar BV es ingestemd.
 • 1.5 Onder “klant” wordt verstaan: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijke persoon de rechtspersoon die een contract / aankoop, van welke aard dan ook, met Carephar BV es aangegaan de zal aangaan.
 • 1.6 Carephar.nl es un handelsnaam van Carephar BV.
 • 1.7 Puerta het gebruik van de internetsite coronathuistest.eu en / of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.
 • 1.8 Carephar.nl se bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

 • 2.1 Aanbiedingen de prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. Carephar BV es op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk es vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst as aan het overige bepaalde in Artikel 2 is voldaan.
 • 2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • 2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie (3) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 • 2.4 Een aankoop van de klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
 •  
   • de klant heeft precies aangegeven welk product en / of dienst hij wil ontvangen;
   • in het geval dat door Carephar BV een op naam gestelde offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en door Carephar BV retour ontvangen zijn;
   • de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite y het ingevulde bestelformulier is aan Carephar BV via elektronische weg verzonden en door Carephar BV ontvangen.
 • 2.5 Una vez que haya recibido un mensaje para ponerse de pie en el momento en el que se haya realizado el pedido, la investigación por correo electrónico se verá en la puerta de entrada de los correos electrónicos. Deze overeenkomst kan door Carephar BV herroepen worden en geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. En dat geval zal Carephar BV dit aan de klant meedelen binnen tien dagen na de ontvangst van de bestelling.
 • 2.6 De klant en Carephar BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische comunicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden en Artikel 2.4 en 2.5 es voldaan. Conocí el nombre ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende Carephar BV gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
 • 2.7 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden, dan zijn de reeds gemaakte onkosten voor transport van het bestelde artikel naar de klant ten allen tijde voor de klant. Tevens es de klant na 7 werkdagen 10% van de totale hoofdsom (inclusief BTW, exclusief verzendkosten) aan administratiekosten verschuldigd. Hiervoor verkrijgt de klant een nota welke binnen 14 dagen betaald dient te worden.
 • 2.8 Bij een levertijd langer dan drie weken heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden.

 

Artikel 3. Prijzen

 • 3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overreenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW en soms inclusief verzendkosten als het product door de brievenbus past. Voor verzending naar landen buiten Nederland geldt dat een toeslag op de verzendkosten komt bij artikelen waarbij en el sitio web de Carephar BV vermeldt wordt dat ze verzonden world gratis.
 • 3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 • 3.3 De klant es de prijs verschuldigd die Carephar BV in haar bevestiging conform Artikel 2.5 van de Algemene Voorwaarden aan hem heeft meegedeeld. Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Carephar BV worden gecorrigeerd.
 • 3.4 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Carephar BV

 

Artículo 4. Pago

 • 4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
 •  
   • PayPal
   • Ideal
   • Tarjeta De Crédito
 • 4.2 Alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Carephar BV heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-) verplichtingen, komen ten laste van de klant.
 • 4.3 En geval van niet-tijdige betaling es Carephar BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) apalancamiento op te schorten to het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

 

 

 

Artikel 5. Levering en leveringstijd

 • 5.1 Na bestelling vindt er binnen 24 uur bevestiging via e-mail plaats aan de klant met melding van prijs en bestelnummer.
 • 5.2 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In startsel streeft Carephar BV ernaar om bestellingen die voor 22.00 uur's avonds op een werkdag zijn geplaatst binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren. De uiterste leveringstermijn is 20 werkdagen na ontvangst van de bestelling, con uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn drie weken is na ontvangst van de betaling.
 • 5.3 Bij een levertijd langer dan 20 werkdagen heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Na de derde week neemt Carephar BV hierover contact op met de klant. Carephar BV puede obtener información adicional en el sitio web de Internet o en otro sitio web. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 • 5.4 Als un producto dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. Carephar BV streeft ernaar vertragingen binnen drie werkdagen telefonisch of per email aan de klant te melden.
 • 5.5 Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres op een vooraf met de klant overreengekomen tijdstip. Adreswijzigingen zijn na voltooiing van de bestelling niet meer mogelijk.
 • 5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant. Als een bestelling wordt geleverd bij een postpunt of bij buren wordt dit gelijkgesteld aan het afleveradres.
 • 5.7 Vanaf het moment dat Carephar BV de bestelling ingeleverd heeft bij een bezorgdienst es Carephar BV niet verantwoordelijk voor de schade of zoekraken van de bestelling tijdens het verzendproces.

 

Artikel 6. Recht van retentie

 • 6.1 Carephar BV heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op goederen en documenten, die hij in verband met een overreenkomst tussen Carephar BV en jegens ieder onder zich heeft.
 • 6.2 Tegenover de afzender / opdrachtgever de ontvanger / geadresseerde kan de Carephar BV het recht van retentie uitoefenen op goederen, gelden en documenten voor hetgeen hem verschuldigd es de zal worden terzake van het verkopen van de goederen de diensten.
 • 6.3 Hij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de goederen drukt.
 • 6.4 Carephar BV kan het in de leden 2 en 3 toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de distributeur / wederverkoper / afzender / opdrachtgever nog verschuldigd está in verband met voorgaande overreenkomsten.
 • 6.5 Zolang de goederen niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen, heeft Carephar BV het recht om van de afzender / opdrachtgever te vorderen, dat zekerheid gesteld wordt voor de vracht en alle vorderingen die hij ten laste van de afzender / heeftgever en heeft hij het recht het vertrek van het vervoermiddel uit te stellen, dan wel eenmaal aangevangen vervoer op te schorten zolang niet aan zijn vordering tot het stellen van zekerheid is voldaan.
 • 6.6 Carephar BV es nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel of opschorting als hierboven bedoeld, voortvloeit.

 

Artikel 7. Annuleren, retourneren en ruilen

 • 7.1 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden, dan zijn de reeds gemaakte onkosten voor transport van het bestelde artikel naar de klant ten allen tijde voor de klant. Tevens es de klant na 7 werkdagen 10% van de totale hoofdsom (inclusief BTW, exclusief verzendkosten) aan administratiekosten verschuldigd. Hiervoor verkrijgt de klant een nota welke binnen 14 dagen betaald dient te worden.
 • 7.2 Bij een levertijd langer dan 20 werkdagen heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden.
 • 7.3 Terugbetaling in geval van retournering, van zowel het aankoopbedrag als de kosten van de retournering, vindt plaats binnen tien werkdagen na ontvangst van het retour gestuurde artikel.
 • 7.4 Retourneren es uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

 

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

 • 8.1 Voor door Carephar BV geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Carephar BV vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie. Bij defecten zijn de eventuele verzendkosten naar Carephar BV voor rekening van de klant. De verzendkosten naar de klant van het gerepareerde of, indien van toepassing, nieuwe artikel zijn voor rekening van Carephar BV.
 • 8.2 Carephar BV es nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, en welke vorm dan ook, aan de klant de anderen, tenzij er sprake es van opzet de grove schuld aan de kant van Carephar BV. Carephar BV es nooit aansprakelijk voor gevolg- de bedrijfsschade, indirecte schade en winst- de omzetderving.
 • 8.3 Indien Carephar BV ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 • 8.4 Er kan geen sprake zijn van garantie als de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 

   • als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht;
   • als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
   • als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponrend of onoordeelkundig gebruik;
   • als beschadiging es ontstaan ​​door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 • 8.5 De ​​klant is verplicht Carephar BV te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Carephar BV mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten de kor rekening te komen.
 • 8.6 Het is mogelijk dat Carephar BV opneemt internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of information voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Carephar BV es niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen de het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artículo 9. Posibilidades

 • 9.1 En geval van overmacht se encuentra Carephar BV niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.
 • 9.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel de gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige apalancando van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-) net of verbinding of gebruikte communicationsystemen en / of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 • 10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en / of met betrekking tot de internetsite berusten bij Carephar BV, haar toeleveranciers of andere rechthers.
 • 10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en / of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en / of commerciële know-how.
 • 10.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrutelk om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

Artikel 11. Persoonsgegevens

 • 11.1 Carephar BV zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overreenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst.
 • 11.2 De klant kan de aan Carephar BV verstrekte gegevens ten allen tijde opvragen, wijzigen en / of inzien.
 • 11.3 Carephar BV neemt de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

 

Artículo 12. Ley aplicable y jurisdicción competente

 • 12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten es uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 12.3 Todos los geschillen verband houdende se reunieron de voortvloeiende uit aanbiedingen van Carephar BV de overeenkomsten gesloten se reunieron Carephar BV worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als anwijk.

 

Artículo 13. Misceláneo

 • 13.1 Gelieve alle correspondentie aangaande een overreenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan Carephar BV, de naar het emailadres zoals het staat aangegeven op de internetsite (vía contacto).
 • 13.2 Carephar BV es niet aansprakelijk, en breedste zin des woord, voor eventuele consenties en / of gevolgen die voortvloeien uit informatie welke verkregen es a través del sitio web en / de helpdesk van Carephar.
 • 13.3 Aan informatie verkregen middels contact met de klantenservice kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 13.4 Wij vragen u tijdens het bestproces goed het adres te checken, hierop moet u ook een akkoord geven. Mocht uw se dirige a niet kloppen en hierdoor uw bestelling niet ontvangen dan kunt u ons hier niet voor aansprakelijk stellen.

 

Artikel 14. Auteursrechten

 • 14.1 De inhoud en de afbeeldingen van de https://Carephar.nl es volledig eigendom van https://Carephar.nl onder Nederlands recht. Kopiëren, reproductores de publicatie van een gedeelte van de website is niet toegestaan ​​tenzij schriftelijke toestemming is verleend.
 • 14.2 El material op del sitio web es volledig eigendom van de https://Carephar.nl. Derden mogen materialal op geen wijze downloaden voor commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan ​​materiaal van de website te downloaden om vervolgens aanspraak te maken op auteursrecht van het materialal.
 • 14.3 https://Carephar.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze sitio web. Elk gebruik dat je derhalve maakt van de informatie op deze sitio web es volledig op eigen risico.
 • 14.4 De informatie op deze website bevat op generlei wijze medisch advies of instructies die toelaten een diagnostose the stellen of een medische behandeling te starten of te begeleiden. Indien je vragen hebt omtrent een bepaalde diagnosticar of behandeling, dien je steeds een arts of andere gekwalificeerde hulpverleners te consultaren.