Условия Предоставления Услуг

Samenvatting algemene voorwaarden

24 года назад

Reeds voordat de klant wordt getest maken wij onkosten voor de afspraak, zoals het inkopen van materialen, het inplannen van artsen en ander personeel, и так далее. Om deze reden hanteren wij een strikt annuleringsbeleid van 24 uur: dit wil zeggen dat, wanneer een klant 24 uur van tevoren (of eerder) annuleert, het volledige bedrag zal word gerestitueerd. Annuleert een klant de afspraak binnen de termijn van 24 uur, dan zal er niet worden gerestitueerd. Dit geldt ook voor reserveringen die binnen 24 uur vóór het moment van de afspraak worden gemaakt en weer geannuleerd; indien u een afspraak boekt die binnen 24 uur zal plaatsvinden, doet u automatisch en stilzwijgend afstand van het recht op restitutie. Er kan dan nog slechts worden verplaatst, met een maximum aantal van twee verplaatsingen. Позвольте op: indien het moment van de afspraak al is geweest, is het niet meer mogelijk om de afspraak te verplaatsen.

Indien u vóór 24 uur van tevoren annuleert, zal het bedrag binnen tien werkdagen worden gerestitueerd. Wij kunnen de terugbetaling alleen realiseren op hetzelfde bankrekeningnummer als waarmee de betaling is gedaan.

 

Сертификат достоверной информации

В неделю помогайте wij vele tevreden klanten aan een reiscertificaat, waarmee zij wereldwijd kunnen afreizen. Wij trachten om zo veel mogelijk rekening te houden met de vereisten die elk land stelt aan de reiscertificaten. Echter is het, vanwege het immer veranderlijke aantal regels die elk land opstelt aan deze certificaten, voor ons onmogelijk om hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen; deze regels kunnen per dag veranderen, en het is aan de klant zelf om hier zorg voor te dragen, door bijvoorbeeld te informeren bij het desbetreffende посол министра ван buitenlandse zaken. Mededelingen gedaan door onze medewerkers, alsook op onze website, omtrent inreisbeperkingen, toegestane soorten tests en geldigheidsduur van certificaten, dienen te word beschouwd als een vrijblijvend advies, en zijn geenszins leidend. Hier kunnen dus geen rechten aan word ontleend.

 

Termijn aanleveren Certificaat

Wij proberen ons te allen tijde te houden aan onze werkwijze «dezelfde dag de uitslag». Echter zijn er soms situaties waarin dit onmogelijk: een PCR- of serologische test is en blijft mensenwerk en het kan soms onverhoopt langer duren voordat er een uitslag kan word gegenereerd. Hoewel wij alles in het werk zullen stellen om binnen de door ons gestelde termijn te leveren, kan het helaas voorkomen dat een uitslag niet binnen de door ons gestelde termijn wordt geleverd. De verantwoordelijkheid voor het tijdig plannen van een test, met het oog op een vertragingstermijn van 24 uur in te bouwen bij het plannen van een test, ligt in zijn geheel bij de klant. Wij zijn geenszins aansprakelijk voor het misssen van een vlucht of een (werk gerelateerde) afspraak.

 

Factoren die een uitslag kunnen beïnvloeden

ПЦР-тест лучше всего подходит для многих случаев, когда возникает инфекция коронавируса. Echter zijn er ook factoren die een uitslag kunnen verhinderen: denk hierbij aan roken, eten, of drinken, vlak voor het moment van afname, evenals het gebruik van mondwater en het nuttigen vancoholhoudende dranken. Dit zijn de factoren die bij ons bekend zijn, maar dat sluit geen andere factoren uit. Indien er sprake is van een inconclusive (niet-bepaalde) uitslag, zullen wij de sample nogmaals testen, en alles in het werk stellen om een ​​uitslag te kunnen genereren. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij de klant vragen om een ​​nieuwe afspraak te maken; wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van bovengenoemde situaties.

Aanleveren juiste informatie

Wij vragen aan onze klanten om online een afspraak te maken, met het oog op het aanleveren van de juiste persoonsgegevens, zodat men zo min mogelijk vertraging zal ondervinden bij het aanleveren van het Certificaat bij de desbetitereffende aut. U kunt de ingevulde gegevens ná het maken van uw afspraak wijzigen via de link die u via ons krijgt через электронную почту. Indien er tijdens de aanmelding in de kliniek gegevens moeten worden aangevuld, zal daar een bedrag van € 15, - administratiekosten voor в rekening worden gebracht. Wij zijn geenszins aansprakelijk for onjuiste informatie op het Certificaat, en vragen u daarom om all informatie op het Certificaat te control. De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de correcte persoonsgegevens ligt in zijn geheel bij de klant.

Тестен в клинике

Algemene voorwaarden diensten (тест de aankoop tot het afnemen van een; PCR, sneltesten of een combinatie van bovenstaande)

 • 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van het afnemen van testen in Carephar.nl klinieken of op aangewezen locatie verzorgde afname door Carephar.nl voor de Detectie van COVID-19. Dit geldt for beiden PCR en sneltesten of een combinatie van bovenstaande.
 • 1.2 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en / of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan ​​dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 • 1.3 Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht.
 • 1.4 Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Carephar BV is ingestemd.
 • 1.5 Ондер «klant» слово verstaan: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijke person of rechtspersoon die een contract / aankoop, van Welke aard dan ook, met Carephar BV является предшественником zal aangaan.
 • 1.6 Компания Carelab является собственностью компании Van Carephar BV.
 • 1.7 Дверь het gebruik van de internetsite coronathuistest.eu en / of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.
 • 1.8 Carephar.nl является bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Статья 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

 • 2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. Carephar BV - это op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk is hugegelegd. Als de klant gebruik will maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit allen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde в Artikel 2 is voldaan.
 • 2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en / de capacity in het labratorium toereikend is. Carephar.nl behoudt zich het recht voor een aanbod te wijzigen of te herroepen ten gevolgen van overmacht situaties.
 • 2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie (3) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 • 2.4 Een aankoop van de klant также содержит genoemd в статье 2.1 wordt geacht te zijn gedaan в en van de volgende omstandigheden:

 

   • de klant heeft precies aangegeven welke dienst hij wil ontvangen;
   • в het geval dat door Carephar BV een op naam gestelde offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en door Carephar BV retour ontvangen zijn;
   • de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde bestelformulier is aan Carephar BV via elektronische weg verzonden en Door Carephar BV ontvangen. Tevens делает ставку на летнее белье через электронное устройство voltooid.
 • 2.5 Een overeenkomst komt to stand op het the time, that een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Carephar BV herroepen word in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. В dat geval zal Carephar BV dit aan de klant meedelen na het inboeken van een dienst, Carephar kan dit doen to aan het moment van afname van de dienst.
 • 2.6 De klant en Carephar BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicationevormen een geldige overeenkomst to stand komt, zodra an de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Встретил имя ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende Carephar BV gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
 • 2.7 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden kunnen hier kosten aan zijn verbonden. De klant kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak annuleren, middels elektronische communication (info@carephar.nl). Als de afspraak na 24 uur for aanvang geannuleerd wordt, zullen er geen betalingen worden gerestitueerd. De gemaakte kosten van de dienst vallen dan volledig voor de klant. Het tijdstip (UTC +1) van annuleren zal Wordden Wastgesteld aan de Hand van Het Schriftelijk Verzoek van Annuleren, Gericht aan info@carephar.nl. Dit besluit is genomen om de balans tussen beschikbaarheid en capacityit te waarborgen en valt volledig ten laste van de klant.
 • 2.8 Het verplaatsen van een afspraak naar een позже vroeger tijdstip is ten all tijden mogelijk, rekening houdend met de capacityit van Carephar.nl. Aan het verplaatsen zijn geen kosten verbonden. Een afspraak kan maximaal twee (2) maal kosteloos verplaatst worden, met een maximum van 6 maanden vooruit.

 

Статья 3. Prijzen

 • 3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW en soms inclusief verzendkosten als het product door de brievenbus past. Voor verzending naar landen buiten Nederland geldt dat er een toeslag op de verzendkosten komt bij artikelen waarbij op de website van Carephar BV vermeldt wordt dat ze gratis verzonden word.
 • 3.2 Специальные возможности для просмотра изображений в социальных сетях Carephar.
 • 3.3 Компания Carephar BV предлагает новые возможности в соответствии с Артиклем 2.5 van de Algemene Voorwaarden и кромкой Meegedeeld. Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Carephar BV worden gecorrigeerd.
 • 3.4 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door

 

 

 

 

 

Артикель 4. Betaling

 • 4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

 

   • PayPal
   • идеальный
   • Кредитная карта
 • 4.2 Все (buiten-) gerechtelijke kosten van Welke aard dan ook, die Carephar BV heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-) verplichtingen, komen ten laste van de klant.
 • 4.3 In geval van niet-tijdige betaling - это Carephar BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere), который позволяет оптимизировать этот момент, когда он будет действовать.

 

Статья 5. Recht van Aankoop

 • 5.1. Вы можете узнать, как устроить поездку 24 часа в сутки, по электронной почте.
 • 5.2 Bij het aangaan van de overeenkomst heeft de klant het recht om de aangeschafte dienst te genieten op het overeengekomen tijdstip en locatie. Carephar behoudt zich het recht voor om dit tijdstip te wijzigen met inachtneming van het verstrekken van een uitslag binnen de overeengekomen termijn.
 • 5.3 Carephar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een «неубедительно» uitslag. Als de te testen persoon bijvoorbeeldcohol, sigaretten, kauwgom, mondwater of andere invloedrijke middelen vlak voor de afname van een test heeft genuttigd, kan de uitslag van een test niet eenduidig ​​worden weergegeven. Bij een uitslag die niet eenduidig ​​is zal de klant opnieuw kosteloos worden getest, op een overeengekomen tijdstip te bepalen door Carephar, met inachtneming met de wens van de klant. Carephar kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die geleden kan worden door een «неубедительно» uitslag.
 • 5.4 Carephar не имеет отношения к действию. De regels voor geldigheid van certificaten kunnen worden opgevraagd via de desbetreffende ambassade. De klant dient zelf rekening te houden встретил onvoorziene omstandigheden (zoals benoemd в статье 5.3).

 

 

 

 

Статья 6. Recht van retentie

 • 6.1 Carephar BV heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op goederen en diensten en Documenten, die hij in verband met een overeenkomst tussen Carephar BV en jegens ieder onder zich heeft.
 • 6.2 Tegenover de afzender / opdrachtgever of de ontvanger / geadresseerde kan de Carephar BV het recht van retentie uitoefenen op goederen en diensten gelden en Documenten voor hetgeen hem verschuldigd является zal wordden terzake van het verkopen dan de van der.
 • 6.3 Hij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de goederen drukt.
 • 6.4 Carephar BV kan het in de leden 2 en 3 toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de distributeur / wederverkoper / afzender / opdrachtgever nog verschuldigd находится в группе с voorgaande overeenkomsten.
 • 6.5 Zolang de goederen niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen, heeft Carephar BV het recht om van de afzender / opdrachtgever te vorderen, dat zekerheid gesteld wordt voor de vracht en all vorderingen die hij tengelaste van dedracht en heeft hij het recht het vertrek van het vervoermiddel uit te stellen, dan Wel eenmaal aangevangen vervoer op te schorten zolang niet aan zijn vordering to het sttellen van zekerheid is voldaan.
 • 6.6 Carephar BV не имеет отношения к делу, чтобы получить доступ к своим услугам, как и другие бедные и домашние животные.

 

Статья 7. Annuleren, retourneren en ruilen

 • 7.1 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden kunnen hier kosten aan zijn verbonden. De klant kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak annuleren, middels elektronische communication (info@carephar.nl). Als de afspraak na 24 uur for aanvang geannuleerd wordt, zullen de er geen betalingen worden gerestitueerd. De gemaakte betalingen van de dienst vallen dan volledig voor de klant. Het tijdstip (UTC +1) van annuleren zal worden hugegesteld aan de hand van het schriftelijk verzoek van annuleren (info@carephar.nl). Dit besluit is genomen om de balans tussen beschikbaarheid en capacityit te waarborgen en valt volledig ten laste van de klant. Dit geldt ook voor reserveringen die binnen 24 uur vóór het moment van de afspraak worden gemaakt en weer geannuleerd; indien u een afspraak boekt die binnen 24 uur zal plaatsvinden, doet u automatisch en stilzwijgend afstand van het recht op restitutie. Dit geldt ook voor reserveringen die binnen 24 uur vóór het moment van de afspraak worden gemaakt en weer geannuleerd; indien u een afspraak boekt die binnen 24 uur zal plaatsvinden, doet u automatisch en stilzwijgend afstand van het recht op restitutie.
 • 7.2 Het verplaatsen van een afspraak naar een позже vroeger tijdstip is ten all tijden mogelijk, rekening houdend met de capacityit van Carephar.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Dit verzoek kan elektronisch worden ingediend через info@carephar.nl. Een afspraak kan maximaal twee (2) maal kosteloos verplaatst worden, met een maximum van 6 maanden vooruit.
 • 7.3 Een dienst kan na het moment van aanmelding in een kliniek en / of afname van een sample niet meer worden geannuleerd of verplaatst.
 • 7.4 Terugbetaling в geval van retournering, van zowel het aankoopbedrag als de kosten van de retournering, vindt plaats binnen tien werkdagen na ontvangst van het annuleringsverzoek.
 • 7.5 Annuleren является uitsluitend mogelijk onder overleeding van de originele factuur. Daarnaast dient de afspraak te zijn gemaakt через onze online boekingsmodule. Afspraken die hier niet zichtbaar zijn kunnen niet geannuleerd en gerestitueerd worden.

 

Статья 8. Garantie en aansprakelijkheid

 • 8.1 Carephar BV не является верплихт тотал беталинг ван schadevergoeding, in welke vorm dan ook, an de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Carephar BV. Carephar BV не является ни одним из лучших источников дохода, косвенным расходованием денег и окружающей средой.
 • 8.2 Carephar не имеет отношения к местам, где они хранятся, и к ним относятся: все, что связано с их действиями, и в которых они находятся. De klant dient zichzelf hiervan te informeren en wijzigingen tijdig, doch eerder dan bij de aanmeldbalie, door te geven.
 • 8.3 Indien Carephar BV ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde встречает все, что продукт dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 • 8.4 Carephar is niet aansprakelijk voor letsel of schade anderszins dat kan ontstaan ​​tijdens / bij het afnemen van dienst. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de arts te informeren over (medische) aandoeningen die van invloed kunnen zijn op het afnemen van de test.
 • 8.5 De ​​klant is verplicht Carephar BV te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Carephar BV mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende van voorlien derden en kos те комен.
 • 8.6. Это может быть сделано Carephar BV, чтобы найти ссылки на интернет-сайты и другие интернет-сайты. Dergelijke связывает zijn louter informatief. Carephar BV - это niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Статья 9. Форс-мажор

 • 9.1 В geval van overmacht это Carephar BV niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.
 • 9.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (teleicatie-) netwerk вербовки gebruikte communicationsystemen en / het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Статья 10. Intellectuele eigendom

 • 10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat all intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met Betrekking tot de producten en / of metrekking to de internetsite berusten bij Carephar BV, haar toeleverancers.
 • 10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en / of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en / of commerciëden en / of commerciëden know-how.
 • 10.3 Het является де klant verboden gebruik тэ Maken, daaronder гет aanbrengen ван wijzigingen inbegrepen, ван де intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven в ДИТ Artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming ван Carephar BV, Хаара toeleveranciers из Andere rechthebbenden, tenzij гет louter gaat om privé gebruik в отношении к продукту zelf.
 • Het is derden partijen niet toegestaan ​​certificaten (op naam van Carephar) te vervalsen en / of misbruiken.

Статья 11. Persoonsgegevens

 • 11.1 Carephar BV zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst.
 • 11.2 De kan de aan Carephar BV verstrekte gegevens inzien en wijzigen tot het moment van afname van de test.
 • 11.3 Carephar BV bewaart all persoonsgevens 14 dagen. Uitslagen worden hierna geanonimiseerd opgeslagen. Дат будет zeggen, что это сработает een образец кода gematcht - это een uitslag en er geen verdere persoonsgegevens meer bekend zijn.
 • 11.4 Carephar BV neemt de van toepassing zijnde regel- en wetgeving in acht.
 • 11.5 Carephar zal geen certificaten met derden delen, mits dit nadrukkelijk overeengekomen есть. Его адреса электронной почты - это opgegeven bij het boeken van een afspraak wordt gezien als persoonlijk. Als dit emailadres niet het emailadres is van de te testen persoon moet dit van tevoren schriftelijk overeengekomen zijn.
 • 11.6 Carephar zal persoonlijke gegevens delen met de daarvoor bevoegde instanties voor zover dit onder de wettelijke verplichtingen valt waaraan Carephar dient te voldoen. Одно из мгновений Valt onder andere de GGD.

 

Статья 12. Применимое право и компетентный суд

 • 12.1 Op all aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Carephar BV of overeenkomsten gesloten met Carephar BV worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een anderevochter.

 

 

 

Статья 13. Разное

 • 13.1 Получите все корреспонденты в сети и на других сайтах (через контакт).
 • 13.2 Carephar BV является niet aansprakelijk, in de breedste zin des woord, voor eventueleлях, en / gevolgen die voortvloeien uit informatie welke verkregen, через веб-сайт и справочную службу van Carephar.
 • 13.3 Aan informatie verkregen middels contact met de klantenservice kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 13.4 Carephar BV KvK 70546932, Амстердам. Carephar BV behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene Voorwaarden accept.
 • 13.5 Wij vragen u tijdens het boeken van een afspraak goed de gegevens te checken, hierop moet u ook een akkoord geven. Mochten uw gegevens niet juist zijn zal het Certificaat onjuist informatie bevatten. Carephar BV не является ниет aansprakelijk voor deze onjuistheden.
 • 13.6 Carephar BV - это оплата за дополнительную плату в размере 15 евро (за сертификат) при восстановлении стоимости услуг, а также правильных действий по уходу за детьми.
 • 13.7 Het is niet toegestaan ​​om in de klinieken of in de directe omgeving van de klinieken video en / beeldmateriaal te made en te verspreiden. Это все, что нужно знать о компании Carephar BV.
 • 13.8 Это не относится к видео- en / beeldmateriaal te maken van klanten en / от medewerkers van Carephar BV zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Artikel 14. Auteursrechten

 • 14.1 De inhoud en de afbeeldingen van de https://Carephar.nl is volledig eigendom van https://Carephar.nl onder Nederlands recht. Копия, воспроизведение публикации van een gedeelte van de website is niet toegestaan ​​tenzij schriftelijke toestemming is verleend.
 • 14.2 Материальные материалы на веб-сайте опубликованы на сайте https://Carephar.nl. Derden mogen materiaal op geen wijze downloaden for commerciële doeleinden. Этот материал не является ни одним из материалов веб-сайта, который загружен на веб-сайт, созданный с помощью авторских прав.
 • 14.3 https://Carephar.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat je derhalve maakt van de informatie op deze веб-сайт опубликован на собственном сайте.
 • 14.4. Информация на веб-сайте, посвященном общим видам медицинских услуг, инструкциям по диагностике и диагностике. Indien je vragen hebt omtrent een bepaalde диагностирует behandeling, dien je steeds een arts andere gekwalificeerde hulpverleners te consulteren. 

Бестеллинген онлайн

Статья 1. уместность

 • 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van thuisafname system for de Detectie van COVID-19.
 • 1.2 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en / of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan ​​dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 • 1.3 Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht.
 • 1.4 Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Carephar BV is ingestemd.
 • 1.5 Ондер «klant» слово verstaan: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijke person of rechtspersoon die een contract / aankoop, van Welke aard dan ook, met Carephar BV является предшественником zal aangaan.
 • 1.6 Carephar.nl - это een handelsnaam van Carephar BV.
 • 1.7 Дверь het gebruik van de internetsite coronathuistest.eu en / of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.
 • 1.8 Carephar.nl является bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Статья 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

 • 2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. Carephar BV - это op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk is hugegelegd. Als de klant gebruik will maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit allen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde в Artikel 2 is voldaan.
 • 2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • 2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie (3) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 • 2.4 Een aankoop van de klant также содержит genoemd в статье 2.1 wordt geacht te zijn gedaan в en van de volgende omstandigheden:
 •  
   • de klant heeft precies aangegeven welk product en / of dienst hij wil ontvangen;
   • в het geval dat door Carephar BV een op naam gestelde offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en door Carephar BV retour ontvangen zijn;
   • de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde bestelformulier is aan Carephar BV via elektronische weg verzonden en Door Carephar BV ontvangen.
 • 2.5 Een overeenkomst komt to stand op het the time, that een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Carephar BV herroepen word in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Carephar BV dit aan de klant meedelen binnen tien dagen na de ontvangst van de bestelling.
 • 2.6 De klant en Carephar BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicationevormen een geldige overeenkomst to stand komt, zodra an de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Встретил имя ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende Carephar BV gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
 • 2.7 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden, dan zijn de reeds gemaakte onkosten voor transport van het bestelde artikel naar de klant ten allen tijde voor de klant. Tevens is de klant na 7 werkdagen 10% van de totale hoofdsom (включая BTW, exclusief verzendkosten) aan administratiekosten Verschuldigd. Hiervoor verkrijgt de klant een nota welke binnen 14 dagen betaald dient te word.
 • 2.8 Bij een levertijd langer dan drie weken heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden.

 

Статья 3. Prijzen

 • 3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW en soms inclusief verzendkosten als het product door de brievenbus past. Voor verzending naar landen buiten Nederland geldt dat er een toeslag op de verzendkosten komt bij artikelen waarbij op de website van Carephar BV vermeldt wordt dat ze gratis verzonden word.
 • 3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 • 3.3 Компания Carephar BV предлагает новые возможности в соответствии с Артиклем 2.5 van de Algemene Voorwaarden и кромкой Meegedeeld. Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Carephar BV worden gecorrigeerd.
 • 3.4 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door

 

Артикель 4. Betaling

 • 4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
 •  
   • PayPal
   • идеальный
   • Кредитная карта
 • 4.2 Все (buiten-) gerechtelijke kosten van Welke aard dan ook, die Carephar BV heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-) verplichtingen, komen ten laste van de klant.
 • 4.3 In geval van niet-tijdige betaling - это Carephar BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere), который позволяет оптимизировать этот момент, когда он будет действовать.

 

 

 

Статья 5. Рычаги и рычаги управления.

 • 5.1 Na bestelling vindt er binnen 24 uur bevestiging через электронную почту plaats aan de klant met melding van prijs en bestelnummer.
 • 5.2 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Вначале Carephar BV ernaar om bestellingen die voor 22.00 uur's avonds op een werkdag zijn geplaatst binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren. De uiterste levelingstermijn - это 20 рабочих мест, которые находятся в открытом доступе, встретились с uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste lendingtermijn drie weken is na ontvangst van de betaling.
 • 5.3 Bij een levertijd langer dan 20 werkdagen heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Na derde week neemt Carephar BV hierover contact op met de klant. Carephar BV kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 • 5.4 Другой продукт, который tijdelijk niet op voorraad - это дверь de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. Carephar BV streeft ernaar vertragingen binnen drie werkdagen telefonisch of per email aan de klant te melden.
 • 5.5 Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres op een vooraf met de klant overeengekomen tijdstip. Adreswijzigingen zijn na voltooiing van de bestelling niet meer mogelijk.
 • 5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten Betreft, over op de klant. Также прекрасное слово geleverd bij een postpunt из bij buren wordt dit gelijkgesteld aan het afleveradres.
 • 5.7 Важнейшим моментом, который Carephar BV для того, чтобы рассказать о лучшей биж еен bezorgdienst, является Carephar BV niet verantwoordelijk voor de schade of zoekraken van de bestelling tijdens het verzendproces.

 

Статья 6. Recht van retentie

 • 6.1 Carephar BV heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op goederen en Documenten, die hij in verband met een overeenkomst tussen Carephar BV en jegens ieder onder zich heeft.
 • 6.2 Tegenover de afzender / opdrachtgever of de ontvanger / geadresseerde kan de Carephar BV het recht van retentie uitoefenen op goederen, gelden en Documenten voor hetgeen hem verschuldigd является zal word terzake van het verkopen van de goederen.
 • 6.3 Hij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de goederen drukt.
 • 6.4 Carephar BV kan het in de leden 2 en 3 toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de distributeur / wederverkoper / afzender / opdrachtgever nog verschuldigd находится в группе с voorgaande overeenkomsten.
 • 6.5 Zolang de goederen niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen, heeft Carephar BV het recht om van de afzender / opdrachtgever te vorderen, dat zekerheid gesteld wordt voor de vracht en all vorderingen die hij tengelaste van dedracht en heeft hij het recht het vertrek van het vervoermiddel uit te stellen, dan Wel eenmaal aangevangen vervoer op te schorten zolang niet aan zijn vordering to het sttellen van zekerheid is voldaan.
 • 6.6 Carephar BV не имеет отношения к делу, чтобы получить доступ к своим услугам, как и другие бедные и домашние животные.

 

Статья 7. Annuleren, retourneren en ruilen

 • 7.1 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden, dan zijn de reeds gemaakte onkosten voor transport van het bestelde artikel naar de klant ten allen tijde voor de klant. Tevens is de klant na 7 werkdagen 10% van de totale hoofdsom (включая BTW, exclusief verzendkosten) aan administratiekosten Verschuldigd. Hiervoor verkrijgt de klant een nota welke binnen 14 dagen betaald dient te word.
 • 7.2 Bij een levertijd langer dan 20 werkdagen heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden.
 • 7.3 Terugbetaling в geval van retournering, van zowel het aankoopbedrag als de kosten van de retournering, vindt plaats binnen tien werkdagen na ontvangst van het retour gestuurde artikel.
 • 7.4 Retourneren является uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

 

Статья 8. Garantie en aansprakelijkheid

 • 8.1 Для двери Carephar BV geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt обширное слово. Carephar BV Vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie. Bij defcten zijn de eventuele verzendkosten naar Carephar BV voor rekening van de klant. De verzendkosten naar de klant van het gerepareerde of, indien van toepassing, nieuwe artikel zijn voor rekening van Carephar BV.
 • 8.2 Carephar BV не является верплихт тотал беталинг ван schadevergoeding, in welke vorm dan ook, an de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Carephar BV. Carephar BV не является ни одним из лучших источников дохода, косвенным расходованием денег и окружающей средой.
 • 8.3 Indien Carephar BV ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde встречает все, что продукт dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 • 8.4 Er kan geen sprake zijn van garantie als de slipage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 

   • als er veranderingen in aan het product zijn aangebracht, waaronder berepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht;
   • als de originele factuur niet kan word overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
   • als gebreken het gevolg zijn van niet встретил лучший корреспондент onoordeelkundig gebruik;
   • также beschadiging это ontstaan ​​door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 • 8.5 De ​​klant is verplicht Carephar BV te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Carephar BV mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende van voorlien derden en kos те комен.
 • 8.6. Это может быть сделано Carephar BV, чтобы найти ссылки на интернет-сайты и другие интернет-сайты. Dergelijke связывает zijn louter informatief. Carephar BV - это niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Статья 9. Форс-мажор

 • 9.1 В geval van overmacht это Carephar BV niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.
 • 9.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (teleicatie-) netwerk вербовки gebruikte communicationsystemen en / het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Статья 10. Intellectuele eigendom

 • 10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat all intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met Betrekking tot de producten en / of metrekking to de internetsite berusten bij Carephar BV, haar toeleverancers.
 • 10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en / of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en / of commerciëden en / of commerciëden know-how.
 • 10.3 Het является де klant verboden gebruik тэ Maken, daaronder гет aanbrengen ван wijzigingen inbegrepen, ван де intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven в ДИТ Artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming ван Carephar BV, Хаара toeleveranciers из Andere rechthebbenden, tenzij гет louter gaat om privé gebruik в отношении к продукту zelf.

 

Статья 11. Persoonsgegevens

 • 11.1 Carephar BV zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst.
 • 11.2 De klant kan de aan Carephar BV verstrekte gegevens ten allen tijde opvragen, wijzigen en / of inzien.
 • 11.3 Carephar BV neemt de van toepassing zijnde regel- en wetgeving in acht.

 

Статья 12. Применимое право и компетентный суд

 • 12.1 Op all aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Carephar BV of overeenkomsten gesloten met Carephar BV worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een anderevochter.

 

Статья 13. Разное

 • 13.1 Получите все корреспонденты в сети и на других сайтах (через контакт).
 • 13.2 Carephar BV является niet aansprakelijk, in de breedste zin des woord, voor eventueleлях, en / gevolgen die voortvloeien uit informatie welke verkregen, через веб-сайт и справочную службу van Carephar.
 • 13.3 Aan informatie verkregen middels contact met de klantenservice kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 13.4 Wij vragen u tijdens het bestelproces goed het adres te checken, hierop moet u ook een akkoord geven. Mocht uw adres niet kloppen en hierdoor uw bestelling niet ontvangen dan kunt u ons hier niet voor aansprakelijk stellen.

 

Artikel 14. Auteursrechten

 • 14.1 De inhoud en de afbeeldingen van de https://Carephar.nl is volledig eigendom van https://Carephar.nl onder Nederlands recht. Копия, воспроизведение публикации van een gedeelte van de website is niet toegestaan ​​tenzij schriftelijke toestemming is verleend.
 • 14.2 Материальные материалы на веб-сайте опубликованы на сайте https://Carephar.nl. Derden mogen materiaal op geen wijze downloaden for commerciële doeleinden. Этот материал не является ни одним из материалов веб-сайта, который загружен на веб-сайт, созданный с помощью авторских прав.
 • 14.3 https://Carephar.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat je derhalve maakt van de informatie op deze веб-сайт опубликован на собственном сайте.
 • 14.4. Информация на веб-сайте, посвященном общим видам медицинских услуг, инструкциям по диагностике и диагностике. Indien je vragen hebt omtrent een bepaalde диагностирует behandeling, dien je steeds een arts andere gekwalificeerde hulpverleners te consulteren.