服务条款

Samenvatting algemene voorwaarden

第24话

Reeds voordat de klant wordt getest maken wij onkosten voor de afspraak, zoals het inkopen van materialen, het inplannen van artsen en ander personeel 等等。 Om deze reden hanteren wij een strikt annuleringsbeleid van 24 uur: dit wil zeggen dat, wanneer een klant 24 uur van tevoren (of eerder) annuleert, het volledige bedrag zal worden gerestituerd。 Annuleert een klant de afspraak binnen de termijn van 24 uur, dan zal er niet worden gerestitueerd。 Dit geldt ook voor Reserveringen die binnen 24 uur vóór het moment van de afspraak worden gemaakt en weer geannuleerd; indien u een afspraak boekt die binnen 24 uur zal plaatsvinden, doet u automatisch en stilzwijgend afstand van het recht op restitutie。 Er kan dan nog slechts worden verplaatst, meet een maxaantal van twee verplaatsingen。 Let op: indien het moment van de afspraak al is geweest, is het niet meer mogelijk om de afspraak te verplaatsen。

Indien u vóór 24 uur van tevoren annuleert, zal het bedrag binnen tien werkdagen worden gerestitueerd。 Wij kunnen de terugbetaling alleen realiseren op hetzelfde bankrekeningnummer als waarmee de betaling is gedaan。

 

真实信息证书

每周帮助 wij vele tevreden klanten aan een reiscertificaat, waarmee zij wereldwijd kunnen afreizen。 Wij trachten om zo veel mogelijk rekening te houden meet de vereisten die elk land stelt aan de reiscertificaten。 Echter is het, vanwege het immer veranderlijke aantal regels die elk land opstelt aan deze certificaten, voor ons onmogelijk om hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen; deze regels kunnen per dag veranderen, en het 是 aan de klant zelf om hier zorg voor te dragen, door bijvoorbeeld te informeren bij het desbetreffende 大使 van buitenlandse zaken。 Mededelingen gedaan door onze medewerkers、alsook op onze 网站、omtrent inreisbeperkingen、toegestane soorten testing en geldigheidsduur van certificaten、dienen te worden beschouwd als een vrijblijvend advies、en zijn geenszins leidend Hier kunnen dus geen rechten aan worden ontleend。

 

Termijn aanleveren 证书

Wij proberen ons te allen tijde te houden aan onze werkwijze “dezelfde dag de uitslag”。 Echter zijn er soms 情况 waarin dit onmogelijk 是: een PCR- of serologische test is en blijft mensenwerk en het kan soms onverhoopt langer duren voordat er een uitslag kan worden gegenereerd。 Hoewel wij alles in het werk zullen stellen om binnen de doorons De verantwoordelijkheid voor het tijdig plannen van een test,在te bouwen bij het plannen van een test,ligt in zijn geheel bij de klant遇到了het oog op een vertragingstermijn van 24 uur。 Wij zijn geenszins aansprakelijk voor het missen van een vlucht of een (werk gerelateerde) afspraak。

 

Factoren die een uitslag kunnen beïnvloeden

Een PCR-test is de meest betrouwbare manier om large te kunnen stellen of er sprake is van een corona-infectie。 Echter zijn er ook factoren die een uitslag kunnen verhinderen: denk hierbij aan roken, eten, of Drinken, vlak voor het moment van afname,evenals het gebruik van mondwater en het nuttigen van alcoholhoudende dranken。 Dit zijn de factoren die bijons bekend zijn, maar dat sluit geen andere factoren uit。 Indien er sprake is van een inconclusive (niet-bepaalde) uitslag, zullen wij de sample nogmaals testen, en alles in het werk stellen om een uitslag te kunnen genereren。 Indien dit niet mogelijk is, zullen wij de klant vragen om een nieuwe afspraak te maken; wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van bovengenoemde 情况。

法律信息

Wij vragen aan onze klanten om online een afspraak te maken, meet het oog op het aanleveren van de juiste persoonsgegevens, zodat men zo min mogelijk vertraging zal ondervinden bij het aanleveren van het de certificaat bij het aanleveren van het de certificaat bij U kunt de ingevulde gegevens ná het maken van uw afspraak wijzigen 通过 de link die u 通过 ons krijgt 通过电子邮件。 Indien er tijdens de aanmelding in de kliniek gegevens moeten worden aangevuld, zal daar een Bedrag van € 15,- administratiekosten voor in rekening worden gebracht。 Wij zijn geenszins aansprakelijk voor onjuiste informatie op het certificaat, en vragen u daarom om alle informatie op het certificaat te controleren。 De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de Correcte persoonsgegevens ligt in zijn geheel bij de klant。

在 de kliniek 测试

Algemene voorwaarden diensten(de aankoop tot het afnemen van een test;PCR,sneltesten of een combinatie van bovenstaan​​de)

 • 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van het afnemen van testen in Carephar.nl klinieken of op aangewezen locatie verzorgde afname door Carephar.nl voor de detectie van COVID-19。 Dit geldt voor beiden PCR en sneltesten of een combinatie van bovenstaan​​de。
 • 1.2 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten。 Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn。 Als tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan​​ dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden,tenzij anders is bepaald。
 • 1.3 Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen。 在 dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht。
 • 1.4 Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassingtenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Carephar BV 被摄取。
 • 1.5 Onder “klant” wordt verstaan​​: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contract/aankoop, van welke aard dan ook, meet Carephar BV is aangegaan of zal aangaan。
 • 1.6 Carelab 是 een handelsnaam van Carephar BV。
 • 1.7 Door het gebruik van de internetsite coronathuistest.eu en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden。
 • 1.8 Carephar.nl is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant。

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

 • 2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop。 Carephar BV 是 op geen enkele wijze hieraan gebonden,tenzij dit schriftelijk en duidelijk 是vastgelegd。 Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in Artikel 2 is voldaan。
 • 2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en/of de capaciteit in het Laboratorium toereikend is。 Carephar.nl Behoudt zich het recht voor een aanbod te wijzigen of te herroepen 十 gevolgen van overmacht 情况。
 • 2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie (3) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld。
 • 2.4 Een aankoop van de klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

 

   • de klant heeft precies aangegeven welke dienst hij wil ontvangen;
   • 在 het geval dat door Carephar BV een op naam gestelde offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en door Carephar BV retour ontvangen zijn;
   • de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde bestelformulier 是一家 Carephar BV,通过 elektronische weg verzonden en door Carephar BV ontvangen。 Tevens 正在通过 elektronische weg voltooid de betaling van het volledige bedrag。
 • 2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres。 Deze overeenkomst kan door Carephar BV herroepen worden in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan。 在 dat geval zal Carephar BV dit aan de klant meedelen na het inboeken van een dienst,Carephar kan dit doen tot aan het moment van afname van de dienst。
 • 2.6 De klant en Carephar BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische community een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is volda Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende Carephar BV gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs。
 • 2.7 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden kunnen hier kosten aan zijn verbonden。 De klant kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak annuleren, middels elektronische communication (info@carephar.nl)。 Als de afspraak na 24 uur voor aanvang geannuleerd wordt, zullen er geen betalingen worden gerestituerd。 de gemaakte kosten van de dienst vallen dan volledig voor de klant。 Het tijdstip (UTC +1) van annuleren zal wordenvastgesteld aan de hand van het schriftelijk verzoek van annuleren, gericht aan info@carephar.nl. Dit besluit 是基因组 om de balans tussen beschikbaarheid en capaciteit te waarborgen en valt volledig XNUMX laste van de klant。
 • 2.8 Het verplaatsen van een afspraak naar een later of vroeger tijdstip 是十 alle tijden mogelijk,rekening houdend met de capaciteit van Carephar.nl。 Aan het verplaatsen zijn geen kosten verbonden。 Een afspraak kan maximaal twee (2) maal kosteloos verplaatst worden,遇到了 een max van 6 maanden vooruit。

 

Artikel 3. Prijzen

 • 3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW en soms inclusief verzendkosten als het product door de brievenbus past. Voor verzending naar landen buiten Nederland geldt dat er een toeslag op de verzendkosten komt bij artikelen waarbij op de website van Carephar BV vermeldt wordt ze gratis verzonden worden。
 • 3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang Carephar de aanbieding zichtbaar tont 通过daaraan gelieerde kanalen zoals 社交媒体的网站Carephar.nl。
 • 3.3 De klant 是 de prijs verschuldigd die Carephar BV in haar bevestiging conform Artikel 2.5 van de Algemene Voorwaarden aan heeft meegedeeld。 Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Carephar BV worden gecorrigeerd。
 • 3.4 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededelvering van

 

 

 

 

 

Artikel 4。 Betaling

 • 4.1 Bij bestellingen 通过互联网站点 kan op de volgende manieren worden betaald:

 

   • 贝宝
   • 理想
   • 信用卡
 • 4.2 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Carephar BV heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de klant。
 • 4.3 在 geval van niet-tijdige betaling 是 Carephar BV bevoegd de overeenkomst 遇到了 onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) 杠杆 op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen。

 

Artikel 5. Recht van aankoop

 • 5.1 Na bestelling vindt er binnen 24 uur bevestiging via e-mail plaats aan de klant met melding van prijs, dienst (met datum van afspraak) en afspraaknummer。
 • 5.2 Bij het aangaan van de overeenkomst heeft de klant het recht om de aangeschafte dienst te genieten op het overeengekomen tijdstip en locatie。 Carephar behoudt zich het recht voor om dit tijdstip te wijzigen 遇到了 inachtneming van het verstrekken van een uitslag binnen de overeengekomen termijn。
 • 5.3 Carephar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een 'inconclusive' uitslag。 Als de te testen persoon bijvoorbeeld 酒精, sigaretten, kauwgom, mondwater of andere invloedrijke middelen vlak voor de afname van een test heeft genuttigd, kan de uitslag van een test niet eenduidig worden weergegeven。 Bij een uitslag die niet eenduidig 是 zal de klant opnieuw kosteloos worden getest,op een overeengekomen tijdstip te bepalen door Carephar,遇见了 inachtneming 遇见了 de Wens van de klant。 Carephar kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die geleden kan worden door een 'inconclusive' uitslag。
 • 5.4 Carephar 是 niet verantwoordelijk voor de regels omtrent inreizen van landen。 De regels voor geldigheid van certificaten kunnen worden opgevraagd via de desbetreffende ambassade。 De klant dient zelf rekening te houden meet onvoorziene omstandigheden (zoals benoemd in artikel 5.3)。

 

 

 

 

Artikel 6. Recht van retentie

 • 6.1 Carephar BV heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op goederen en diensten en documenten, die hij in verband meet een overeenkomst tussen Carephar BV en jegens ieder onder zich heeft。
 • 6.2 Tegenover de afzender/opdrachtgever of de ontvanger/geadresseerde kan de Carephar BV het recht van retentie uitoefenen op goederen en diensten gelden en documenten voor hetgeen hem verschuldigd 属于 zal worden terzakeopen van deten goten
 • 6.3 Hij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de goederen drukt。
 • 6.4 Carephar BV kan het in de leden 2 en 3 toegekende recht van retentie Eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de distribuur/wederverkoper/afzender/opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten。
 • 6.5 Zolang de goederen niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen, heeft Carephar BV het recht om van de afzender/opdrachtgever te vorderen, dat zekerheid gesteld wordt voor de vracht en alle vorderingen heeft Carephar BV het recht om van de afzender en heeft hij het recht het vertrek van het vervoermiddel uit te stellen, dan wel eenmaal aangevangen vervoer op te schorten zolang niet aan zijn vordering tot het stellen van zekerheid is voldaan。
 • 6.6 Carephar BV 是 opschorting als hierboven bedoeld, voortvloeit 的 nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel。

 

Artikel 7. Annuleren, retourneren en ruilen

 • 7.1 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden kunnen hier kosten aan zijn verbonden。 De klant kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak annuleren, middels elektronische communication (info@carephar.nl)。 Als de afspraak na 24 uur voor aanvang geannuleerd wordt, zullen de er geen betalingen worden gerestituerd。 de gemaakte betalingen van de dienst vallen dan volledig voor de klant。 Het tijdstip (UTC +1) van annuleren zal wordenvastgesteld aan de hand van het schriftelijk verzoek van annuleren (info@carephar.nl)。 Dit besluit 是基因组 om de balans tussen beschikbaarheid en capaciteit te waarborgen en valt volledig 24 laste van de klant。 Dit geldt ook voor Reserveringen die binnen 24 uur vóór het moment van de afspraak worden gemaakt en weer geannuleerd; indien u een afspraak boekt die binnen 24 uur zal plaatsvinden, doet u automatisch en stilzwijgend afstand van het recht op restitutie。 Dit geldt ook voor Reserveringen die binnen 24 uur vóór het moment van de afspraak worden gemaakt en weer geannuleerd; indien u een afspraak boekt die binnen XNUMX uur zal plaatsvinden, doet u automatisch en stilzwijgend afstand van het recht op restitutie。
 • 7.2 Het verplaatsen van een afspraak naar een later of vroeger tijdstip 是十 alle tijden mogelijk,rekening houdend met de capaciteit van Carephar.nl。 Hier zijn Geen kosten aan verbonden。 Dit verzoek kan elektronisch worden ingediend 通过 info@carephar.nl。 Een afspraak kan maximaal twee (2) maal kosteloos verplaatst worden,遇到了 een max van 6 maanden vooruit。
 • 7.3 Een dienst kan na het moment van aanmelding in een kliniek en/of afname van een sample niet meer worden geannuleerd of verplaatst。
 • 7.4 Terugbetaling in geval van retournering, van zowel het aankoopbedrag als de kosten van de retournering, vindt plaats binnen tien werkdagen na ontvangst van het annuleringsverzoek。
 • 7.5 Annuleren is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur。 Daarnaast dient de afspraak te zijn gemaakt 通过onze online boekingsmodule。 Afspraken die hier niet zichtbaar zijn kunnen niet geannuleerd en gerestitueerd worden。

 

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

 • 8.1 Carephar BV 是 nooit verplicht tot betaling van schedevergoeding,在 welke vorm dan ook,安德伦的 aan de klant,tenzij er sprake 是 grove schuld aan de kant van Carephar BV 的 van opzet。 Carephar BV 是 nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade,indirecte schade en winst- of omzetderving。
 • 8.2 Carephar 是 niet verantwoordelijk voor de regels omtrent inreizen en eventuele wijzigingen hiervan, tussen het boeken van een afspraak en het afnemen van de dienst。 De klant dient zichzelf hiervan te informeren en wijzigingen tijdig, doch eerder dan bij de aanmeldbalie, door te geven。
 • 8.3 Indien Carephar BV ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een Bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het het product of dienst waardoor de schazak is.
 • 8.4 Carephar 是 schade anderszins dat kan ontstaan​​ tijdens/bij het afnemen van dienst 的 niet aansprakelijk voorletsel。 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de art te informeren over (medische) aandoeningen die van invloed kunnen zijn op het afnemen van de test。
 • 8.5 De klant is verplicht Carephar BV te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Carephar BV mochten doen gelden, voor zover de we科门。
 • 8.6 Het is mogelijk dat Carephar BV op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of information voor de bezoeker kunnen zijn。 Dergelijke 链接 zijn louter 信息。 Carephar BV 是 niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt。

 

第9条 不可抗力

 • 9.1 在 geval van overmacht 是 Carephar BV niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen。 De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht。
 • 9.2 Onder overmacht wordt verstaan​​ elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd。 Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige 杠杆van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrigen. Ook wordt onder overmacht verstaan​​: storageen in een (telecommunicatie-)netwerk of gebruikte communicationsystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite。

 

第 10 章 Intellectuele 特征域

 • 10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten/ofmet betrekking tot de internetsite berusten bij Carephar toeverelenciar
 • 10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan​​: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen-en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet niet technishow-en concept.
 • 10.3 Het是德klant verboden gebruik TE魔剑,daaronder HET aanbrengen面包车wijzigingen inbegrepen,范·德intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven在DIT ARTIKEL,zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging,zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming面包车Carephar BV,的哈尔toeleveranciers ANDERE rechthebbenden,tenzij HET louter GAAT om privé gebruik in relatie tot het product zelf。
 • Het is derden partijen niet toegestaan​​ certificaten (op naam van Carephar) te vervalsen en/of misbruiken。

Artikel 11. Persoonsgegevens

 • 11.1 Carephar BV zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken 在 overeenstemming 遇到了 haar Privacy beleid。 De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst。
 • 11.2 De klant kan de aan Carephar BV verstrekte gegevens inzien en wijzigen tot het moment van afname van de test。
 • 11.3 Carephar BV bewaart alle persoonsgevens 14 dagen。 Uitslagen worden hierna geanonimiseerd opgeslagen。 Dat wil zeggen dat er slechts een 示例代码gematcht 是aan een uitslag en er geen verdere persoonsgegevens meer bekend zijn。
 • 11.4 Carephar BV neemt de van toepassing zijnde Privacy regel-enwetgeving in acht。
 • 11.5 Carephar zal geen 证书遇到了 derden delen, mits dit nadrukkelijk overeengekomen 是。 Het emailadres dat 是 opgegeven bij het boeken van een afspraak wordt gezien als persoonlijk。 Als dit emailadres niet het emailadres is van de te testen persoon moet dit van tevoren schriftelijk overeengekomen zijn。
 • 11.6 Carephar zal persoonlijke gegevens delen met de daarvoor bevoegde instanties voor zover dit onder de wettelijke verplichtingen valt waaraan Carephar dient te voldoen。 Onder deze 实例 valt onder andere de GGD。

 

第12条适用法律和主管法院

 • 12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing。
 • 12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten。
 • 12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Carephar BV of overeenkomsten gesloten met Carephar BV worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, atenzij de wet uitdrukkelijk een anderjswegdtere.

 

 

 

第十二条杂项

 • 13.1 Gelieve alle 通讯员 aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan Carephar BV,来自 naar het emailadres zoals het staat aangegeven op de internetsite(通过联系方式)。
 • 13.2 Carephar BV 是 niet aansprakelijk,在 debreedste zin des wood, voor eventuele consequenties en/of gevolgen die voortvloeien uit informatie welke verkregen 来自 de website en/of helpdesk van Carephar。
 • 13.3 Aan informatie verkregen middels 联系met de klantenservice kunnen geen rechten worden ontleend。
 • 13.4 Carephar BV KvK 70546932 te 阿姆斯特丹。 Carephar BV Behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen。 Gebruik van deze 网站 betekent dat u onze Algemene Voorwaarden accepteert。
 • 13.5 Wij vragen u tijdens het boeken van een afspraak goed de gegevens te checken, hierop moet u ook een akkoord geven。 Mochten uw gegevens niet juist zijn zal het certificaat onjuist informatie bevatten。 Carephar BV 是 niet aansprakelijk voor deze onjuistheden。
 • 13.6 Carephar BV is bevoegd klanten een extra som van 15EUR (per certificaat) in rekening te brengen voor het wijzigen van gegevens, als deze niet Correct zijn doorgegeven bij de aanmelding en gecorrigeerd dienen deenbal temelding
 • 13.7 Het 是 niet toegestaan​​ om in de klinieken of in de directe omgeving van de klinieken video-en/of beeldmateriaal te maken en te verspreiden。 Dit is alleen toegestaan​​ na schriftelijke toestemming vanuit Carephar BV。
 • 13.8 Het is niet toegestaan​​ om video-en/of beeldmateriaal te maken van klanten en/of medewerkers van Carephar BV zonder voorafgaande schriftelijke toetemming。

 

第 14 章 Auteursrechten

 • 14.1 De inhoud en de afbeeldingen van de https://Carephar.nl 是 volledig eigendom van https://Carephar.nl onder Nederlands recht。 Kopiëren,publicatie van een gedeelte van de 网站的复制者是 niet toegestaan​​ tenzij schriftelijke toestemming is verleend。
 • 14.2 Material op de 网站是 volledig eigendom van de https://Carephar.nl。 Derden mogen material op geen wijze downloaden voor commerciële doeleinden。 Het is niet toegestaan​​ material van de website te downloaden om vervolgens aanspraak te maken op auteursrecht van het materiaal。
 • 14.3 https://Carephar.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze 网站。 Elk gebruik dat je derhalve maakt van de informatie op deze 网站是 volledig op eigen risico。
 • 14.4 De informatie op deze 网站 bevat op generlei wijze medisch advies of instructies die toelaten een 诊断 te stellen of een medische behandeling te starten of te begeleiden。 Indien je vragen hebt omtrent een bepaalde 的behandeling 诊断,dien je steeds een art of andere gekwalificeerde hulpverleners te Consulteren。 

网上最好的

第1条。 关联

 • 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van thuisafname systemen voor de detectie van COVID-19。
 • 1.2 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten。 Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn。 Als tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan​​ dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden,tenzij anders is bepaald。
 • 1.3 Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen。 在 dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht。
 • 1.4 Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassingtenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Carephar BV 被摄取。
 • 1.5 Onder “klant” wordt verstaan​​: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contract/aankoop, van welke aard dan ook, meet Carephar BV is aangegaan of zal aangaan。
 • 1.6 Carephar.nl 是 een handelsnaam van Carephar BV。
 • 1.7 Door het gebruik van de internetsite coronathuistest.eu en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden。
 • 1.8 Carephar.nl is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant。

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

 • 2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop。 Carephar BV 是 op geen enkele wijze hieraan gebonden,tenzij dit schriftelijk en duidelijk 是vastgelegd。 Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in Artikel 2 is voldaan。
 • 2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt。
 • 2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie (3) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld。
 • 2.4 Een aankoop van de klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
 •  
   • de klant heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
   • 在 het geval dat door Carephar BV een op naam gestelde offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en door Carephar BV retour ontvangen zijn;
   • de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde bestelformulier 是一家 Carephar BV,通过 elektronische weg verzonden en door Carephar BV ontvangen。
 • 2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres。 Deze overeenkomst kan door Carephar BV herroepen worden in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan。 在 dat geval zal Carephar BV 中,dit aan de klant meedelen binnen tien dagen na de ontvangst van de bestelling。
 • 2.6 De klant en Carephar BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische community een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is volda Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende Carephar BV gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs。
 • 2.7 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden, dan zijn de reeds gemaakte onkosten voor transport van het bestelde artikel naar de klant 十 allen tijde voor de klant。 Tevens is de klant na 7 werkdagen 10% van de totale hoofdsom (inclusief BTW, exclusief verzendkosten) aan administratiekosten verschuldigd。 Hiervoor verkrijgt de klant een nota welke binnen 14 dagen betaald dient te worden。
 • 2.8 Bij een Levertijd langer dan drie weken heeft de klant het recht de bestelling te annuleren。 Aan deze 取消 zijn Geen kosten verbonden。

 

Artikel 3. Prijzen

 • 3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW en soms inclusief verzendkosten als het product door de brievenbus past. Voor verzending naar landen buiten Nederland geldt dat er een toeslag op de verzendkosten komt bij artikelen waarbij op de website van Carephar BV vermeldt wordt ze gratis verzonden worden。
 • 3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt。
 • 3.3 De klant 是 de prijs verschuldigd die Carephar BV in haar bevestiging conform Artikel 2.5 van de Algemene Voorwaarden aan heeft meegedeeld。 Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Carephar BV worden gecorrigeerd。
 • 3.4 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededelvering van

 

Artikel 4。 Betaling

 • 4.1 Bij bestellingen 通过互联网站点 kan op de volgende manieren worden betaald:
 •  
   • 贝宝
   • 理想
   • 信用卡
 • 4.2 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Carephar BV heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de klant。
 • 4.3 在 geval van niet-tijdige betaling 是 Carephar BV bevoegd de overeenkomst 遇到了 onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) 杠杆 op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen。

 

 

 

第 5 章 Levering en leveringstijd

 • 5.1 Na bestelling vindt er binnen 24 uur bevestiging via e-mail plaats aan de klant 遇到了melding van prijs en bestelnummer。
 • 5.2 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd。 在beginsel streeft Carephar BV ernaar om bestellingen die voor 22.00 uur 的avonds op een werkdag zijn geplaatst binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren。 De uiterste leveringstermijn is 20 werkdagen na ontvangst van de bestelling, meet uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn drie weken is na ontvangst van de betaling。
 • 5.3 Bij een Levertijd langer dan 20 werkdagen heeft de klant het recht de bestelling te annuleren。 Na de derde 周 neemt Carephar BV hierover 联系 op 遇到了 de klant。 Carephar BV kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze kenbaar maken。 Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter。
 • 5.4 Alseen 产品 dat tijdelijk niet op voorraad 是 door de klant wordt besteld,zal worden aangegeven wanneer het 产品 weer leverbaar 是。 Carephar BV streeft ernaar vertragingen binnen drie werkdagen telefonisch of per email aan de klant te melden。
 • 5.5 Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres op een vooraf 遇见了 de klant overeengekomen tijdstip。 Adreswijzigingen zijn na voltooiing van de bestelling niet meer mogelijk。
 • 5.6 Zodra de te legen producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant。 Als een betelling wordt geleverd bij een postpunt of bij buren wordt dit gelijkgesteld aan het afleveradres。
 • 5.7 Vanaf het moment dat Carephar BV de bestelling ingeleverd heeft bij een bezorgdienst 是 Carephar BV niet verantwoordelijk voor de schade of zoekraken van de bestelling tijdens het verzendproces。

 

Artikel 6. Recht van retentie

 • 6.1 Carephar BV heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op goederen en documenten, die hij in verband meet een overeenkomst tussen Carephar BV en jegens ieder onder zich heeft。
 • 6.2 Tegenover de afzender/opdrachtgever of de ontvanger/geadresseerde kan de Carephar BV het recht van retentie uitoefenen op goederen, gelden en documenten voor hetgeen hem verschuldigd 属于 zal worden terzake van het gotenern.
 • 6.3 Hij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de goederen drukt。
 • 6.4 Carephar BV kan het in de leden 2 en 3 toegekende recht van retentie Eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de distribuur/wederverkoper/afzender/opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten。
 • 6.5 Zolang de goederen niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen, heeft Carephar BV het recht om van de afzender/opdrachtgever te vorderen, dat zekerheid gesteld wordt voor de vracht en alle vorderingen heeft Carephar BV het recht om van de afzender en heeft hij het recht het vertrek van het vervoermiddel uit te stellen, dan wel eenmaal aangevangen vervoer op te schorten zolang niet aan zijn vordering tot het stellen van zekerheid is voldaan。
 • 6.6 Carephar BV 是 opschorting als hierboven bedoeld, voortvloeit 的 nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel。

 

Artikel 7. Annuleren, retourneren en ruilen

 • 7.1 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden, dan zijn de reeds gemaakte onkosten voor transport van het bestelde artikel naar de klant 十 allen tijde voor de klant。 Tevens is de klant na 7 werkdagen 10% van de totale hoofdsom (inclusief BTW, exclusief verzendkosten) aan administratiekosten verschuldigd。 Hiervoor verkrijgt de klant een nota welke binnen 14 dagen betaald dient te worden。
 • 7.2 Bij een Levertijd langer dan 20 werkdagen heeft de klant het recht de bestelling te annuleren。 Aan deze 取消 zijn Geen kosten verbonden。
 • 7.3 Terugbetaling in geval van retournering, van zowel het aankoopbedrag als de kosten van de retournering, vindt plaats binnen tien werkdagen na ontvangst van het retour gestuurde artikel。
 • 7.4 Retourneren is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur。

 

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

 • 8.1 Voor door Carephar BV geleverde producten geldt uitsluitend de garantie,zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordtvastgesteld。 Carephar BV vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie。 Bij defen zijn de eventuele verzendkosten naar Carephar BV voor rekening van de klant。 De verzendkosten naar de klant van het gerepareerde of, indien van toepassing, nieuwe artikel zijn voor rekening van Carephar BV。
 • 8.2 Carephar BV 是 nooit verplicht tot betaling van schedevergoeding,在 welke vorm dan ook,安德伦的 aan de klant,tenzij er sprake 是 grove schuld aan de kant van Carephar BV 的 van opzet。 Carephar BV 是 nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade,indirecte schade en winst- of omzetderving。
 • 8.3 Indien Carephar BV ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een Bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het het product of dienst waardoor de schazak is.
 • 8.4 Er kan geen sprake zijn van garantie als de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 

   • als er veranderingen in aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht;
   • als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
   • als gebreken het gevolg zijn van niet 会见了 onoordeelkundig gebruik 的 de bestemming 通讯员;
   • als beschadiging 是 ontstaan​​ door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud。
 • 8.5 De klant is verplicht Carephar BV te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Carephar BV mochten doen gelden, voor zover de we科门。
 • 8.6 Het is mogelijk dat Carephar BV op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of information voor de bezoeker kunnen zijn。 Dergelijke 链接 zijn louter 信息。 Carephar BV 是 niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt。

 

第9条 不可抗力

 • 9.1 在 geval van overmacht 是 Carephar BV niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen。 De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht。
 • 9.2 Onder overmacht wordt verstaan​​ elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd。 Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige 杠杆van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrigen. Ook wordt onder overmacht verstaan​​: storageen in een (telecommunicatie-)netwerk of gebruikte communicationsystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite。

 

第 10 章 Intellectuele 特征域

 • 10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten/ofmet betrekking tot de internetsite berusten bij Carephar toeverelenciar
 • 10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan​​: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen-en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet niet technishow-en concept.
 • 10.3 Het是德klant verboden gebruik TE魔剑,daaronder HET aanbrengen面包车wijzigingen inbegrepen,范·德intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven在DIT ARTIKEL,zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging,zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming面包车Carephar BV,的哈尔toeleveranciers ANDERE rechthebbenden,tenzij HET louter GAAT om privé gebruik in relatie tot het product zelf。

 

Artikel 11. Persoonsgegevens

 • 11.1 Carephar BV zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken 在 overeenstemming 遇到了 haar Privacy beleid。 De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst。
 • 11.2 De klant kan de aan Carephar BV verstrekte gegevens XNUMX allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien。
 • 11.3 Carephar BV neemt de van toepassing zijnde Privacy regel-enwetgeving in acht。

 

第12条适用法律和主管法院

 • 12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing。
 • 12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten。
 • 12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Carephar BV of overeenkomsten gesloten met Carephar BV worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, atenzij de wet uitdrukkelijk een anderjswegdtere.

 

第十二条杂项

 • 13.1 Gelieve alle 通讯员 aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan Carephar BV,来自 naar het emailadres zoals het staat aangegeven op de internetsite(通过联系方式)。
 • 13.2 Carephar BV 是 niet aansprakelijk,在 debreedste zin des wood, voor eventuele consequenties en/of gevolgen die voortvloeien uit informatie welke verkregen 来自 de website en/of helpdesk van Carephar。
 • 13.3 Aan informatie verkregen middels 联系met de klantenservice kunnen geen rechten worden ontleend。
 • 13.4 Wij vragen u tijdens het bestelproces goed het adres te checken, hierop moet u ook een akkoord geven。 Mocht uw adres niet kloppen en hierdoor uw bestelling niet ontvangen dan kunt u ons hier niet voor aansprakelijk stellen。

 

第 14 章 Auteursrechten

 • 14.1 De inhoud en de afbeeldingen van de https://Carephar.nl 是 volledig eigendom van https://Carephar.nl onder Nederlands recht。 Kopiëren,publicatie van een gedeelte van de 网站的复制者是 niet toegestaan​​ tenzij schriftelijke toestemming is verleend。
 • 14.2 Material op de 网站是 volledig eigendom van de https://Carephar.nl。 Derden mogen material op geen wijze downloaden voor commerciële doeleinden。 Het is niet toegestaan​​ material van de website te downloaden om vervolgens aanspraak te maken op auteursrecht van het materiaal。
 • 14.3 https://Carephar.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze 网站。 Elk gebruik dat je derhalve maakt van de informatie op deze 网站是 volledig op eigen risico。
 • 14.4 De informatie op deze 网站 bevat op generlei wijze medisch advies of instructies die toelaten een 诊断 te stellen of een medische behandeling te starten of te begeleiden。 Indien je vragen hebt omtrent een bepaalde 的behandeling 诊断,dien je steeds een art of andere gekwalificeerde hulpverleners te Consulteren。